Narodna J-[

 

ФОРУМ

ВАШАТА ПОРАКА

ПИСМО ДО МАКЕДОН

ВО МЕАНА НА ЧЕТ

ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК

 

 

Ј

 

 

 

Ј

 1. Јапан - Фати го малиот

Jadranka Tu{evska - Minaa denovi
Jadranka Tu{evska - Gorane
Jadranka Tu{evska - Qubov nedoqubena
Jadranka Tu{evska - Ne si princ od bajka
Jadranka Tu{evska - Otkako si zamina
Jadranka Tu{evska - Pla~am i se raduvam
Jadranka Tu{evska - Veruvam vo qubovta
Jadranka Tu{evska - Vlado nevero
Jadranka Tu{evska - Za sre}niot den
Jadranka Tu{evska - Zemjo Makedonijo
Jadranka Tu{evska i Valandovski svadbari - Stara majko spremi darovi
Janko i @aklina - O~ite mi pla~at za sakawe
Janko i @aklina - Zapla~i moja Makedonijo
Janko Uzunov - Ej planino
Janko Uzunov - Janka niz gora vrve{e
Janko Uzunov - Jas sum mom~e makedon~e
Janko Uzunov - Marika
Janko Uzunov - Naroden Del~ev vojvoda
Janko Uzunov - Razvivaj Male{ Planino
Janko Uzunov i Cvetanka Laskova - Mom~eto so mandolinata
Janko, @aklina i Kiril - Makedon~e sokole
Jasmina Guwova - Begalka
Jasmina Guwova - Bidi sre}en ti
Jasmina Guwova - Bolna ti le`am
Jasmina Guwova - Dimitrijo mlad gidija
Jasmina Guwova - Don~o axamija
Jasmina Guwova - Igraj samo igraj
Jasmina Guwova - La`e la`e pesnata
Jasmina Guwova - La`na qubov
Jasmina Guwova - Qubev jas edna{
Jasmina Guwova - Qubov medena
Jasmina Guwova - Qubov nezaboravna
Jasmina Guwova - Ne e sre}ata vo zlato
Jasmina Guwova - Ne sum tvoja robinka
Jasmina Guwova - Neverni o~i zeleni
Jasmina Guwova - Skr{ena roza
Jasmina Guwova - Srce bara srce za doveka
Jasmina Guwova - Srce zapej mu
Jasmina Guwova - Srcevo nema da go preboli
Jasmina Guwova - Sre}a
Jasmina Guwova - [to }e mi e takov bekrija
Jasmina Guwova - Suvo cve}e
Jasmina Guwova - Sveti Naume
Jasmina Guwova - Ti si mi
Jasmina Guwova - Zapejte mi trubaduri
Jasmina Guwova - Zorane, Zoki
Jasmina Guwova i Darko Dimitrievski - Dale~ni kako stranci
Jasmina Mukaetova - Aram da ti e solzata
Jasmina Mukaetova - Do dve muziki
Jasmina Mukaetova - Makedonija
Jasmina Mukaetova - Ne mo`am ne
Jasmina Mukaetova - Sre}na moma sre}na `ena
Jasmina Mukaetova - [to e moe }e si dojde
Jasmina Mukaetova - Zaludni se solzite
Jasmina Mukaetova i Videlina - Ti da si solza vo o~ite
Jasminka \or|ievska - Qubov ve~na i nesre}na
Jon~e Hristovski - Abre \ore la`go \ore
Jon~e Hristovski - Aj zasvirete mi ~algii
Jon~e Hristovski - Ako umram i zaginam
Jon~e Hristovski - Ako umram il zaginam (verzia)
Jon~e Hristovski - Bitol~ani meraklii
Jon~e Hristovski - Da me molat ne se `enam
Jon~e Hristovski - Edna gitara
Jon~e Hristovski - Edno ime imame (versia)
Jon~e Hristovski - Edno ime imame
Jon~e Hristovski - Ej ~estito
Jon~e Hristovski - Goce berberot ~algaxijata (verzia)
Jon~e Hristovski - Goce berberot ~algaxijata
Jon~e Hristovski - I nie sme deca na Makedonija
Jon~e Hristovski - Ku}a imam na Pelister
Jon~e Hristovski - Makedonsko devoj~e
Jon~e Hristovski - Maro maco
Jon~e Hristovski - Moderna si imam `ena
Jon~e Hristovski - Moj roden kraj
Jon~e Hristovski - Prokleta sudbino
Jon~e Hristovski - [to mi e lepo ubavo
Jon~e Hristovski - Umreja batko \or|ija
Jon~e Hristovski - Veseli drugari
Jon~e Hristovski - Vrana kowa javam jas
Jon~e Hristovski - Zar ima lek za vqubeni
Jon~e Hristovski - @ivote moj
Jon~e Hristovski i ^erepovski - [to ne dojde Leno Len~e
Jordan Manevski - Makedonija na makedoncite
Jordanka Dimova i Mitko Tren~ovski - Dali znae{ libe
Jordanka Dimova i Viktor Petkovski - Po sokaci odev
Jordanka Smilevska - Ah bre Stojane
Jordanka Smilevska - Asker niz gora vrve{e
Jordanka Smilevska - Bog da gi bie arapite
Jordanka Smilevska - Kade se ~ulo videlo
Jordanka Smilevska - Kowa vodit xanam mlad juna~e
Jordanka Smilevska - Nevesta platno tkae{e
Jordanka Smilevska - Oj ti pile slavej pile
Jordanka Smilevska - Promeni se Kaqo
Jordanka Smilevska - Sum pro{etal mori \ur|e
Jordanka Smilevska - Trgnalo mi ludo mlado
Jordanka Smilevska - V~era mi pismo pristigna
Jovan~e Dimovski - Vezla Jana makedonsko zname
Julija - Mnogu mi e merak
Julijana Petrovska - Molitva

 

 

 

 

К

 

 

 

К

 1. К15 - Новогодишна

Kalabalak - Vinoto e vinovno
Katerina Brezovska i Sonata - Dodeka sum `iva
Katerina Tanevska - E~i Skopje
Kavadar~ani - Poslu{ajte patrioti
Kavadar~ani - Sardisale Le{o~kiot manastir
Kavadarka - Belata maxarika
Kavadarka - Ma mi pukne{ mila mamo
Kavadarka - Emo mori Emo
Kavadarka - Ivanice galanice
Kavadarka - Kinisalo maloj mome
Kavadarka - Koga se ma`e{e {to ti se ~ine{e
Kavadarka - Legnalo mome zaspalo
Kavadarka - Ogin gori vo planina
Kaval sviri
Keif - Zdravica
Kenan Tairovski - ^akmak
Kenan Tairovski - Care mori
Kenan Tairovski - Dajte {i{e
Kenan Tairovski - Dali ima nade`
Kenan Tairovski - Dano Danice
Kenan Tairovski - Igraj ~o~ek bitol~anko
Kenan Tairovski - Ne prebol
Kenan Tairovski - Nema ve}e alo alo
Kenan Tairovski - Nemoj da me bara{
Kenan Tairovski - O majko moja
Kenan Tairovski - Petelot moj
Kenan Tairovski - Pijam koga sakam
Kenan Tairovski - Sega mu e majkata
Kenan Tairovski - Telefonot yvoni
Kir~o Pop Lazarov - Ana Irena
Kir~o Pop Lazarov - Boemi stari
Kir~o Pop Lazarov - Cela tajfa bevme Lino
Kir~o Pop Lazarov - Ka`i samo edna duma
Kir~o Pop Lazarov - Ko pirej sme makedoncite
Kir~o Pop Lazarov - Koga pee{e majko
Kir~o Pop Lazarov - Koga sekoj be{e vquben
Kir~o Pop Lazarov - Li~na valandov~anka
Kir~o Pop Lazarov - Meani, silni ognovi
Kir~o Pop Lazarov - Nemam ve}e sila
Kir~o Pop Lazarov - Piskoti ve~no da stivnat
Kir~o Pop Lazarov - Sibirska zima
Kir~o Pop Lazarov - @eno nedopirliva
Kiril Man~evski - Aber dojde Donke
Kiril Man~evski - Ajde sonce zajde
Kiril Man~evski - Aman sednala mi bre Jana
Kiril Man~evski - Bog da ubie Debrani
Kiril Man~evski - Brale, brale se sobrale (verzia)
Kiril Man~evski - Brale, brale se sobrale
Kiril Man~evski - Bukite razvivat bra}a
Kiril Man~evski - Devoj~e tenko visoko
Kiril Man~evski - Ergen sum odil preodil
Kiril Man~evski - Izlezi Vido ~udo da vidi{
Kiril Man~evski - Izniknalo krivo kruv~e medeno
Kiril Man~evski - Jano mori
Kiril Man~evski - Karanfil nevesto voda mi se pie
Kiril Man~evski - Kirajxice jabanxice
Kiril Man~evski - Ne sedi Rasim respa{an
Kiril Man~evski - Nedo le arna devojka
Kiril Man~evski - Oj zeleno zeleniko
Kiril Man~evski - Re{iv da se o`enam
Kiril Man~evski - Sno{ti si dojdov od gurbet majko
Kiril Man~evski - Sno{ti te prativ na voda ~erko
Kiril Man~evski - Spremaj mi spremaj libe kowa Dorija
Kiril Mickoski - Za solunskite atentarori
Kiro Tanevski - Sekoj ima svoja pesna
Kiss me - Kurnas Tom~e
Kiss me - Letoto e kratko
Kiss me - Na sred selo
Kiss me - Na svadba
Kiss me - Natali
Kiss me - Ne gi slu{aj draga
Kiss me - Ne me qubi
Kiss me - Ne si tipka ti za mene
Kiss me - Ogan gori
Kiss me - Pla~i srce
Kiss me - Ti si mi se
Kiss me - Vesna
Kiss me - Za tvoite plavi o~i, crna kosa
Kiss me - Za tvoite plavi o~i, crna kosa (verzia)
Kiss me - Yvezdo moja
Kitka - Na{a mila majka
Kitka Nektar - [to mi e milo
Kjanija Dautovski - Aber mi ide od Mogila
Kjanija Dautovski - more aber dojde Aj{e le mori
Klime Angeloski - Stanete makedonci
Kobra
Ko~ani Orkestar - Ibraim oxa
Koce Spasov - Vo vinoto e vistinata
Koda - Air da ne vidi
Koda - Aj{e
Koda - Ako nekoga{ srce zapla~e
Koda - Aman mori Dan~e
Koda - A{kol sum Mare aferim
Koda - Blaze na ergenite
Koda - Daleku vo tu|ina
Koda - Denes se `enam drugari
Koda - Devet `eni jas imam
Koda - Kako da te zaboravam
Koda - Lele lele Dim~e
Koda - Qubov golema
Koda - Ludo sakav edna Jana
Koda - Maro Mari~e
Koda - Naum i Despina
Koda - Nemoj da me kolne{
Koda - Nemoj Marike
Koda - Nevena
Koda - Nika Marika
Koda - Otvori majko penxere
Koda - Stani mi Stano
Koda - [to }e mi e takov `ivot
Koda - Svirete za merak
Koda - Usnite tvoi
Koda - Zemjo moja mila
Kosta Naumovski - Neli ti stiga mojata mladost
Kosta Naumovski - Samo tebe
Kosta Naumovski i @aklina - Gori srce gori
Kostadin Stojanov - Skitnik
Kostadinka Palazova - Crna se ~uma zadade
Kostadinka Palazova - Sno{ti otideh xanam uf ~ar{ija
Kostadinka Palazova - Tam deka ima visoki ~ardaci
Kostur~anki - Da mi pukne{ stara majko
Kostur~anki - Dva orli se bie gore na neboto
Kostur~anki - Ti frlija Jano eftirije
Kostur~anki - Izlegov da se mamo ra{etam
Kostur~anki - Ludo mi tera tri kowi
Kostur~anki - Na Bi~o Bi~o Planina
Kostur~anki - Na knata seda i majka ja klne
Kostur~anki - Neli storivme Sevdo mori
Kostur~anki - Oj javore javore
Kostur~anki - Sno{ti mi dojdoe mamo
Kostur~anki - Sobrale mi se nabrale
Kostur~anki - Turi majko turi bistra rakija
Kostur~anki - Vino mi se pije
Krste Veqanovski - Ej kafano
Krste Veqanovski - La`i nekoj drug
Krste Veqanovski - Zdravi da ste
Krume Spasovski - Aber majko jas ti isprativ
Krume Spasovski - Ah ~algiite
Krume Spasovski - Ah rani, rani
Krume Spasovski - Ajde vino pijam
Krume Spasovski - Ako Leno ne se vrati{
Krume Spasovski - Antica xanam du{ica
Krume Spasovski - Azgan sva}a
Krume Spasovski - Beli rozi
Krume Spasovski - Bog da bie Naum~eto
Krume Spasovski - Bog da bie Ruse
Krume Spasovski - ^udna `ena be{e Vera (~algiska)
Krume Spasovski - ^udna `ena be{e Vera
Krume Spasovski - Dafino vino crveno
Krume Spasovski - Dali znae{ mome Milkano
Krume Spasovski - Dali znae{ pameti{ Milice
Krume Spasovski - Ej mladost
Krume Spasovski - Ej Mogila
Krume Spasovski - Ej Vero, Verice
Krume Spasovski - Elizabeta
Krume Spasovski - Ergen odev majko
Krume Spasovski - Ferman dojde
Krume Spasovski - Fidan Makedonski
Krume Spasovski - Golema ri`da ti ~inam
Krume Spasovski - Makedonija pee
Krume Spasovski - Milke du{o (verzia)
Krume Spasovski - Milke du{o
Krume Spasovski - Mori aber dojde Aj{e le mori
Krume Spasovski - Nema ve}e ~algii
Krume Spasovski - Oj mese~ino novino
Krume Spasovski - O`eni me mamo `enet da odam
Krume Spasovski - Petlite peat
Krume Spasovski - Po drum odam maj~e
Krume Spasovski - Samo za tebe
Krume Spasovski - Selo moe
Krume Spasovski - Sine moj
Krume Spasovski - [irok pat
Krume Spasovski - Sno{ti minav pokraj vazi
Krume Spasovski - Sonot na ~edoto
Krume Spasovski - V~era ve~er aber dojde
Krume Spasovski - Vo srce }e te nosam
Krume Spasovski - Za tebe zemjo
Kru{evo 1903 - A bre makedon~e
Kru{evo 1903 - Ako ima qubov
Kru{evo 1903 - Bog da go bie Ibraim Oxa
Kru{evo 1903 - Bojot zapo~na
Kru{evo 1903 - Daj mi otrov majko ti
Kru{evo 1903 - Ne pla~i majko ne `ali
Kru{evo 1903 - Ne sedi Xemo
Kru{evo 1903 - Trgnala Mara rano na voda
Kru{evo 1903 - Zara~ala bela menda
Ku~kovki - Blaguwo blaga jabuko
Ku~kovki - Devere more devere
Ku~kovki - Oj Elen~ice visoka planino
Ku~kovki - Oj ti Nedo mori bela Nedo
Ku~ulova i Andreevski - Bolen mi le`i mlad Stojan
Ku~ulova i Andreevski - Cvetinite o~i ~ere{ovi
Ku~ulova i Andreevski - Ela mi Veli~e na novo du}an~e
Ku~ulova i Andreevski - Ja izlezi libe na penxere
Ku~ulova i Andreevski - Maloj mome cve}e bralo
Ku~ulova i Andreevski - Ne zadevaj se mori Vendo
Ku~ulova i Andreevski - Prokleta da e Avstralija
Ku~ulova i Andreevski - Stojne le Stojne ruso le Stojne
Ku~ulova i Andreevski - Vo vla{koto malo
Kvintakord - No}va ostani
Kvintakord - Svadbarska

 

 

 

 

Л

 

 

 

Л

 1. Ламбе Алабаковски - Каде песно моја

Lajos Alimov - Ajde da se zbereme
Lajos Alimov - Daleku si ti
Lajos Alimov - Odi si du{o
Lajos Alimov - Romansa za Skopje
Lajos Alimov - Stojan pe~albarot
Lajos Alimov - Veligdenska
Lana Markovska - Me izneveri
Len~e i Goran Kuki} - Dosta, dosta li~no le Stojne
Len~e i Goran Kuki} - Ej Slatino bo`ja ubavino
Len~e i Goran Kuki} - Qubov dari mi
Len~e i Goran Kuki} - Ova e qubov
Len~e i Goran Kuki} - Raspukala [ar Planina
Len~e i Goran Kuki} - Son~evata strana na [ara
Len~e i Goran Kuki} - Te soniv li
Len~e i Goran Kuki} - Tebe ti se poklonuvam
Len~e i Goran Kuki} - Za qubov pesna
Len~e i Goran Kuki} - Zaboravi
Len~e Kuki} - Baraj oko moe
Len~e Kuki} - Goce \or|ija
Len~e Kuki} - Gorat ognovi
Len~e Kuki} - Jovane jorgovane
Len~e Kuki} - Maj~inski kopne`
Len~e Kuki} - Maloj mome zelen bor sadilo
Len~e Kuki} - Namigni
Len~e Kuki} - Nemoj ne pla~i
Len~e Kuki} - Pesna po pesna
Len~e Kuki} - Pismo sudeno
Len~e Kuki} - Prokleta sudbina
Len~e Kuki} - Prokleti da se meanite
Len~e Kuki} - Srce moe silno bie
Len~e Kuki} - Srce na dlanka
Len~e Kuki} - [to te mlada zaqubiv
Len~e Kuki} - Te`ete solzi
Len~e Kuki} - Ti si kako pesnata
Len~e Kuki} - Yvezdo moja kazno moja
Len~e Kuki} i Petranka Kostadinova - Edna ku}a so dve `eni
Lideri - Drugari pomagajte
Lidija Dvorzak - Odi odi taa te ~eka
Lidija Dvorzak i Modus - Dirlajdajda
Lidija Kostovska - Srce neka zapee
Lidija Pi{evska - Baj baj zasekoga{
Lidija Spasovska - Igraj mamo ti do tato
Lidija Spasovska - Jas tebe te sakam
Lidija Spasovska - Kako mie, neka mie
Lidija Spasovska - Leto {esnaesto
Lidija Spasovska - Qubi, qubi me
Lidija Spasovska - Ne }e mo`e taka
Lidija Spasovska - Oko moe milo
Lidija Spasovska - Pomisli na mene
Lidija Spasovska - Sila boga ne moli
Lidija Spasovska - Sira~e
Lihnidos - Ja izlezi stara majko
Lihnidos - Ne stoj done Donke
Lihnidos - Ne zadevaj se mori Nedo
Lihnidos - Nemam milo nemam drago
Lihnidos - Pelin
Lihnidos - Pra{a li Tinke majka ti
Lihnidos - Sudbo moja
Lihnidos - Za kogo ti cuti Dano liceto
Lili Betz - Ohride
Lili - Bo`e daj pomogni mi
Lili - Toplo ladno
Liqana Cvetanovska Lili - Ja izlezi stara majko
Liqana Stoilkova - Violino tivko sviri
Lira - Crnokosa devojko
Lira - Ej `ivote, ej dol`ni~e
Lira - Jasmina
Lira - Merak da mi pomine
Lira - Mnogu tagi, mnogu solzi
Lira - Nikoga{ pove}e jas i ti
Luce - Prilepski braniteli

 

 

 

 

Љ

 

 

 

Љ

 1. Љупка Димитровска - Ѕвона ѕвонат

Qup~o Protugerov - Ako se slu{nat tapani
Qup~o Vanevski - Mirjana
Qup~o Vanevski - Srebrena mese~ina
Qup~o Vanevski - Tu|a si ti

 

 

 

 

М

 

 

 

М

 1. М. Јавремовиќ - Бела хризантема

Maca - Srce da se podeli
Maja i Marijana - Glasot na vqubena `ena
Makedonija - Bog da bie Ruse
Makedonija - Ka`i ka`i mili sine
Makedonski Melos - Mladata maxirka
Makedonski Melos - Bla`ena goro zelena
Makedonski Melos - Ej kafano
Makedonski Melos - Kade si majko
Makedonski Melos - Mile bre
Makedonski Melos - Svadba golema
Makedonski Melos - Tri godini Kate
Makedonski Merak - 908 godina
Makedonski Merak - Aj izlezi \ur|o
Makedonski Merak - Ajde }e te pra{am be Donke
Makedonski Merak - Bojana
Makedonski Merak - Bra}a svira~i
Makedonski Merak - Do tri mi pu{ki puknaa
Makedonski Merak - Dosta vreme ergen odev
Makedonski Merak - Ej meano
Makedonski Merak - Elizabeta Beti
Makedonski Merak - Gori Balkan
Makedonski Merak - Jano Janzo
Makedonski Merak - Jas sum ~isto makedon~e
Makedonski Merak - Koga padna Jane
Makedonski Merak - Kru{evo aber pristigna
Makedonski Merak - Kru{evska republika (verzia)
Makedonski Merak - Kru{evska republika
Makedonski Merak - Makedonijo `alna le majko
Makedonski Merak - Makedonki bilbiljanki
Makedonski Merak - Mala ciganka
Makedonski Merak - Manus vojvoda
Makedonski Merak - Merak makedonski
Makedonski Merak - Narode makedonski
Makedonski Merak - Nemirno srce
Makedonski Merak - Od umot se podizgubiv
Makedonski Merak - Ordan sedi na kulata
Makedonski Merak - Oro vodi Angelina
Makedonski Merak - Ovoj `ivot moj
Makedonski Merak - Para beri kiselec
Makedonski Merak - Pavle mi pie
Makedonski Merak - Prsten mi padna Ne{o
Makedonski Merak - Se sobrale komitite
Makedonski Merak - Sekoga{ kraj tebe
Makedonski Merak - Sevdalino maloj mome
Makedonski Merak - Slu{am kaj {umat {umite
Makedonski Merak - Vardare magijo od rosa
Makedonski Merak - Vrana kowa javam jas
Makedonski Merak - Za kogo ti cuti Dano liceto
Makedonski Merak - Zemjo makedonska
Makedonski Svadbari - Rodna zemjo
Makedonski Svadbari - Sudbo moja
Malena Someva - Majki albanki, kosovki
Margica Antevska - Ajde vojvodo
Margica Antevska - Dojdi mi ludo
Margica Antevska - Goce fest 2001
Margica Antevska - Godinite prazni minat
Margica Antevska - Majka sultana
Margica Antevska - Mamo koj ~uka na porti
Margica Antevska - Ne luduvaj Jovane
Margica Antevska - Oj ti yvezdo denice
Margica Antevska - Oj tu|ino
Margica Antevska - Zgrmete kambani
Margica Antevska i Risto Krapovski - Cel no} ti se klnu Gino
Margica Antevska - ^estit da e denot
Marija Kaeva - Moram zbogum da ti ka`am
Marija Muratovska - Sano} mi bilbil propeal
Marija Muratovska - Slavej pee na trendafil
Marija Ne~kovska - Simpatija
Marijan Stefanov - Qubov ili navika
Marijana Mi{eva - Da sum bistra voda
Marijana Mi{eva - A bre gazda Stojane
Marijana Mi{eva - Ace vele{an~eto
Marijana Mi{eva - Ajde do sabaqe
Marijana Mi{eva - Angeli du{a raznesete
Marijana Mi{eva - Balkan ne te krie
Marijana Mi{eva - Do`dovi
Marijana Mi{eva - Kako silen ogan
Marijana Mi{eva - Kakva sum, takva sum
Marijana Mi{eva - Ka`ete bre sokaci
Marijana Mi{eva - Ka`i ~a{o leana
Marijana Mi{eva - Ka`i iskreno
Marijana Mi{eva - Ka`i mi ka`i Pirin Planino
Marijana Mi{eva - ]e ti bide krivo
Marijana Mi{eva - Krv mi vrie
Marijana Mi{eva - Qubov do zori
Marijana Mi{eva - Mislev te poznavam
Marijana Mi{eva - Mominskata solza
Marijana Mi{eva - Mo`e{ li
Marijana Mi{eva - Ne si za mene
Marijana Mi{eva - Neka udrat gromovi
Marijana Mi{eva - No}va ti se vra}am
Marijana Mi{eva - Odi po |avolite
Marijana Mi{eva - Ogan {epoti
Marijana Mi{eva - Pej srce pej
Marijana Mi{eva - Poraka
Marijana Mi{eva - Posilni od se
Marijana Mi{eva - Ptici
Marijana Mi{eva - Sekoj svoj pat
Marijana Mi{eva - [to mi napravi
Marijana Mi{eva - Te posakuvam
Marijana Mi{eva - Ti trebam
Marijana Mi{eva - Toa e `ivotot
Marijana Mi{eva - Vo qubovta }e baram spas
Marijana Mi{eva - @ivot so tebe
Marijana Mi{eva - @ivotot mi nosi se
Marijana i Rosana - Ajde sestro da zapeeme
Marijana i Rosana - Edno srce imam
Marika Nedelkovska - ^uvaj se moj sine
Marina Puhari} - Kinisala Kira xanam
Marina Puhari} - Zo{to mi se srdi{ libe
Marjan Kocev - Bekrija qubov|ija
Marjan Kocev - Bela Jasmina
Marjan Kocev - Quboven tanec
Marjan Kocev - Luduvaj ti srce
Marjan Kocev - Luzni qubovni
Marjan Kocev - Meani meani
Marjan Kocev - Nikoj posle tebe
Marjan Kocev - Pe~albarska pesna
Marjan Kocev - Roden sum za pesna
Marjan Kocev - Samo ti
Marjan Kocev - Site pesni qubovni
Marjan Kocev - Solzi neka presu{at
Marjan Kocev - Svadba pravam jas
Marjan Kocev - Ti ubavino
Marjan Kocev - Tri godini stana
Marjan Kocev - Verice li~na Verice
Marjan Kocev - Zapejte bra}a
Marjan Kocev - @ivotot e brza reka
Ma{ki vokalen {estet - Pu{ti ja Lelo mori Todorka
Medium - ]e se kae{
Medium - Top~eto
Megdan - Ej svira~i
Megdan - Koj li te Zore prokolna
Meglenki - Aber mi dojde xanam
Meglenki - Jas }e ti dojam Mitro
Meglenki - Junak mi {eta gora zelena
Meglenki - Mladata nevesta
Meglenki - Mori mome solunke
Meglenki - Ne{o mila Ne{o
Meglenki - Patruno mome ubava
Meglenki - Petok si go ~ekam
Meglenki - Se svalila Despa
Meglenki - Simni se mori mome v gradina
Meglenki - Sno{ti se moma armasa
Meglenki - Sofke mori Sofke
Meglenki - Tropat ~ukat tapanite
Mende Aleksovski - Na mostot
Mende Aleksovski - Bistra vodo dote~i
Mende Aleksovski - Pla~ete majki
Meraklii - Bekrija
Meraklii - Bla`ena goro zelena
Meraklii - ^ekaj ~ekaj Marika
Meraklii - Elizabeta
Meraklii - Leno le
Meraklii - Meanxike mlada
Meraklii - Moja Dano
Meraklii - Mol~i sega qubov moja
Meraklii - Slu{ni ja majko mojata pesna
Meraklii - Solunskite gemixii
Meri od Avstralija - Ma` pijanica
Meri od Avstralija - OMO Ilinden
Me{ana vokalna grupa - Bre |ur~in Stojne ubava
Me{ana vokalna grupa - Meri Tom~o sto Gram alva
Me{ana vokalna grupa - Na Struga du}an da imam
Me{ana vokalna grupa - Ne si go prodavaj Koqo ~ifligot
Me{ana vokalna grupa - Ordanka mi se lula{e
Me{ana vokalna grupa - Se posvr{i serbes Donka
Mice Dimitrov - Devet godini
Mice Dimitrov - Doma}ine dobri gosti ti dojdoa
Mice Dimitrov - Majko od Cakoni
Mice Dimitrov - Zavet
Miki Cakarov - Son za qubovta
Mikle Simovski - Molam no}ta da ne doa|a
Mikle Simovski - Pesna za tro{ka nade`
Mikle Simovski - Tetovska svadba
Milan Babi} - Jas }e krijam solzi
Milan Babi} - Serenada
Milan Baftiroski - Edna pesna jas da zapeam
Milan Baftiroski - Edna pesna jas da zapeam (`ivo)
Mile i Milica Kuzmanovski - Na sre}a }e te potse}am
Mile Kuzmanovski - Daj bo`e pesni
Mile Kuzmanovski - Ergenska ve~er
Mile Kuzmanovski - I od boga bi kral
Mile Kuzmanovski - Ispraten od qubovta
Mile Kuzmanovski - Kako da ti prostam
Mile Kuzmanovski - Ka`i bo`e kako uspea
Mile Kuzmanovski - ]e dojdam najmila
Mile Kuzmanovski - Kolku vredi qubovta
Mile Kuzmanovski - Lek za nevreme
Mile Kuzmanovski - Majko prosti mi
Mile Kuzmanovski - Malku se dva `ivoti
Mile Kuzmanovski - Marija
Mile Kuzmanovski - Ne kani me
Mile Kuzmanovski - Ne mi studi {to e zima
Mile Kuzmanovski - Ne sakam da te zagubam
Mile Kuzmanovski - Odi si od mene
Mile Kuzmanovski - Ogledalo
Mile Kuzmanovski - Pesna koja boli
Mile Kuzmanovski - Skr{i se ~a{o
Mile Kuzmanovski - Slu{ni go srcevo
Mile Kuzmanovski - Zapri Vardare (verzia)
Mile Kuzmanovski - Zapri Vardare
Mile Kuzmanovski - Zemjo zastani (verzia)
Mile Kuzmanovski - Zemjo zastani
Mile Kuzmanovski - @enata na mojot `ivot
Mile Todorovski - Stani mi gele Angele
Mile Todorovski - Stojane sine Stojane
Milena Jovanovska - Ej more Nikola
Milena Jovanovska - Jas sum tvoja samovila
Milena Jovanovska - Srce pla~e
Milena Plav{i} - Denes pravam kr{tevka
Milena Plav{i} - Svirete svira~i
Milena Plav{i} - Zlaten prsten si daruvaat
Milica Kuzmanovska - Dali ti e denot ubav
Milica Kuzmanovska - Harmoniko sviri
Milica Kuzmanovska - ^erka mi se rodi
Milica Kuzmanovska - Leka poleka
Milica Kuzmanovska - Moj angelu
Milica Kuzmanovska - Moj meraku
Milica Kuzmanovska - Neka te stignat solzite
Milica Kuzmanovska - Nema{ milost sudbo
Milica Kuzmanovska - No}ta nema kraj
Milica Kuzmanovska - Okolu naokolu
Milica Kuzmanovska - Pusta da e sudbata
Milica Kuzmanovska - Plus i minus
Milica Kuzmanovska - Ramo za pla~ewe
Milica Kuzmanovska - Slatko ama kratko
Milica Kuzmanovska - Stojan amerikanecot
Milica Kuzmanovska - Tajna qubovna
Milica Kuzmanovska - Ti mi treba{
Milica Kuzmanovska - Veselo da e
Milica Kuzmanovska - Vqubena solza
Milica Kuzmanovska - Vo zlaten kafez
Milica Kuzmanovska - Za tebe peam qubov neverna
Milica Kuzmanovska - Zar da bidam ve~no ta`na
Milica Kuzmanovska i Goran Todorovski - Qubovta e qubov
Mirko Mitrevski - A bre ~i~o ostaren
Mirko Mitrevski - Edna moma smajka je
Mirko Mitrevski - Gradel Ilija manastir
Mirko Mitrevski - Ivano Ivanke
Mirko Mitrevski - Mori mome maloj mome
Mirko Mitrevski - Sednav da ve~eram
Mirko Mitrevski - Selvie sen|uzel
Mirko Mitrevski - Svirete mi ej svira~i
Mirko Mitrevski - Vele{kite ergeni
Mirko Mitrevski - Yma yma ym
Mirko Mitrevski - Zoro Zorice
Mirko Veleski - ]e se napijam i }e zaminam
Miroslav Gani} - Vrati se najmila
Mirvet Belovska - Ilino mome ubavo
Mirvet Belovska - Ostanal Koqo sira~e
Mi{ko Krstevski - Ajde brala moma
Mi{ko Krstevski - Ajde dali znae{ pameti{ Milice
Mi{ko Krstevski - Ajde zaigraj
Mi{ko Krstevski - Ana Anika
Mi{ko Krstevski - Babata Mitra
Mi{ko Krstevski - Blaze tebe mori Mitro
Mi{ko Krstevski - Bolna je legnala belata marxika
Mi{ko Krstevski - Cveto milo
Mi{ko Krstevski - Da te nema ne mo`am
Mi{ko Krstevski - Dafino vino crveno
Mi{ko Krstevski - Daj mi usni Grozdanke
Mi{ko Krstevski - Dali znae{ pameti{ Milice (`ivo)
Mi{ko Krstevski - Xabe ti e devojko
Mi{ko Krstevski - Dojdi mila
Mi{ko Krstevski - Dosta dosta li~no le Stojne (`ivo)
Mi{ko Krstevski - Dotekla voda crvena
Mi{ko Krstevski - Edna pesna sakam maj~e
Mi{ko Krstevski - Edno devoj~e malo
Mi{ko Krstevski - Ispla~i se sestro
Mi{ko Krstevski - Kolku ti ~ini merakot
Mi{ko Krstevski - Qubov moja
Mi{ko Krstevski - Qubov proletna
Mi{ko Krstevski - Me ubi silen zbor
Mi{ko Krstevski - Moja kralice
Mi{ko Krstevski - Na gosti ti dojdov Kito
Mi{ko Krstevski - Ne mi davaj rujno vino
Mi{ko Krstevski - Ne se krie
Mi{ko Krstevski - Ne se trpi ova srce
Mi{ko Krstevski - Negotinsko vino
Mi{ko Krstevski - Neli ti stiga (`ivo)
Mi{ko Krstevski - Otvori penxer Cvete
Mi{ko Krstevski - Ovoj `ivot mi e sladok
Mi{ko Krstevski - Pameti{ li libe Todoro
Mi{ko Krstevski - Pesna za Ohrid
Mi{ko Krstevski - Pesno ne ostavaj me
Mi{ko Krstevski - Prestanete makedonci
Mi{ko Krstevski - Se ti prostuvam
Mi{ko Krstevski - Slavna ostana garata
Mi{ko Krstevski - Sno{ti minav pokraj vazi
Mi{ko Krstevski - Sveta zemja
Mi{ko Krstevski - Tamu dole krivola~ko
Mi{ko Krstevski - Te vidov i se zaqubiv (`ivo)
Mi{ko Krstevski - Tie o~i
Mi{ko Krstevski - Todoro (`ivo)
Mi{ko Krstevski - Tri godini bolen le`am
Mi{ko Krstevski - Tvoj sum zasekoga{
Mi{ko Krstevski - Ubava si kako muzika
Mi{ko Krstevski - Za kogo ti cuti Dano liceto (`ivo)
Mi{ko Krstevski - Za mene si rodena
Mi{ko Krstevski - Za tebe `eno najdraga
Mi{ko Krstevski - Zapri violino (`ivo)
Mi{ko Krstevski - Zapri violino
Mi{ko Krstevski - @ivotot go sakam
Mi{ko Krstevski - Zo{to bo`e
Mi{ko Talevski - Drvo risjansko
Miteva i Uzunov - Aj da begame Vase
Miteva i Uzunov - Ajde da se zememe Vase
Miteva i Uzunov - Donka boli belo grlo
Miteva i Uzunov - Kraj Vardara dvajca sedevme
Miteva i Uzunov - La`i la`i Vere
Miteva i Uzunov - Ne se fa}aj Done Donke
Miteva i Uzunov - Sre}ata so pari ne se kupuva
Mitra delija kowa jahala
Molika - Ajde ka`i mi
Molika - Aman, aman
Molika - Gazda Ace
Molika - Dobro utro tago
Molika - Jas te gldeam ti se smee{
Molika - Koga }e te vidam mila
Molika - Ovaj ritam
Molika - Prosti mi
Molika - Siromav sum otepan
Molika - Svetlana
Molika - Tina
Molika - Za site devojki
Momo Nikolovski - Biqana
Momo Nikolovski - Danica
Momo Nikolovski - Gi molam svira~ite
Momo Nikolovski - Koga trgnav Cveto vo tu|ina
Momo Nikolovski - Leno Eleno
Momo Nikolovski - Milka bolna legnala
Momo Nikolovski - Mol~i srce mol~i
Momo Nikolovski - Nemoj gre{no da se zaqubi{
Momo Nikolovski - Prokleti da se denovi
Momo Nikolovski - Samo tebe
Momo Nikolovski - Se me boli
Momo Nikolovski - Srce otvori

 

 

 

 

Н

 

 

 

Н

 1. Надица - Нема ниедна ноќ
 2. Na struga du}an da imam
  Nata{a Golubovska - ]e go qubam usni gorete
  Nata{a Golubovska - Ne}am ve}e da samuvam
  Naum Burnaz - 1762 leto
  Naum Burnaz - Ah qubov qubov
  Naum Burnaz - Ajde Milke da begame
  Naum Burnaz - Bor sadila moma Evgenija
  Naum Burnaz - Moja Dano
  Naum Burnaz - Moma kraj izvor sede{e
  Naum Burnaz - So maki sum se rodil jas
  Naum Burnaz - Te vidov tebe i se zaqubiv
  Naum i Violeta - Ka`i ka`i libe Stano
  Naum Petreski - Ajde sonce zajde
  Naum Petreski - Ajde vino pijam
  Naum Petreski - Angelska pesna
  Naum Petreski - Bog da go bie toj Ibraim oxa
  Naum Petreski - Crna Nade
  Naum Petreski - Dimitrijo sine Mitre
  Naum Petreski - Du{o moja prosti mi
  Naum Petreski - Dve kitki
  Naum Petreski - Glas mi se slu{a
  Naum Petreski - Gori Balkan
  Naum Petreski - Igraj igraj
  Naum Petreski - Ima li pesna
  Naum Petreski - Izniknalo krivo kruv~e
  Naum Petreski - Jana moma
  Naum Petreski - Jas }e se napijam
  Naum Petreski - Jas te molam
  Naum Petreski - Jovane more Jovane
  Naum Petreski - Jovano
  Naum Petreski - Kako se qubi ubava `ena
  Naum Petreski - Lazaropole tamu najgore
  Naum Petreski - Leno, Len~e
  Naum Petreski - Li~na Jano
  Naum Petreski - Mojata mila
  Naum Petreski - Mojot narod
  Naum Petreski - Na Struga du}an da imam
  Naum Petreski - Ne sum jas za tebe
  Naum Petreski - Neka me kolne neboto
  Naum Petreski - Ni den bez tebe
  Naum Petreski - Nikoga{
  Naum Petreski - No}va peam samo za nea
  Naum Petreski - Otvori mi mila penxeri
  Naum Petreski - Otvori vrata meano stara
  Naum Petreski - Parahodot
  Naum Petreski - Pat bez vra}awe
  Naum Petreski - Pesno moja
  Naum Petreski - Pusto leto
  Naum Petreski - Razgori se pesno
  Naum Petreski - Ruse le mome ubavo
  Naum Petreski - Samo edno zbogum
  Naum Petreski - Se vrti `ivotot
  Naum Petreski - Sinovi makedonski
  Naum Petreski - Site tvoi solzi
  Naum Petreski - Sno{ti si minav mila mamo
  Naum Petreski - Stani stani sestro mila
  Naum Petreski - Stariot jorgovan
  Naum Petreski - [to }e ti e bekrija
  Naum Petreski - [to mi e merak poqak da bidam
  Naum Petreski - [to sum videl dej~e
  Naum Petreski - Stori mi aber Bo`ana
  Naum Petreski - Tga za Struga
  Naum Petreski - Ti si moja solza
  Naum Petreski - Umiram od qubov
  Naum Petreski - Ve~er }e ti dojdam
  Naum Petreski - Za Marija
  Naum Petreski - @al za Despina
  Naum Petreski - Zapri vreme
  Naum Petreski - Zaradi nea nebo zaplaka
  Naum Petreski i Milica Kuzmanovska - Samo za tebe
  Naum Petreski i Rumjana Popova - Ete toa e qubovta
  Naum Petreski i Violeta Tomovska - Ka`i, ka`i libe Stano (`ivo)
  Naum Petreski i Violeta Tomovska - Qubov golema
  Neli ti dumav i Kate - No}va moram
  Neli ti dumav i Kate - Tome axija
  Neli ti rekov - Da dade gospod
  Neli ti rekov - Dali misli{ na mene koga si ta`en
  Neli ti rekov - Gitaro da gi delime
  Neli ti rekov - Iqada solzi
  Neli ti rekov - Kaj si tatko
  Neli ti rekov - Moj galebe
  Neli ti rekov - Nema vra}awe
  Neli ti rekov - Nikoj me nema taka qubeno
  Neli ti rekov - Nikoj ne izgorel od qubov
  Neli ti rekov - No}va sakam da te budam
  Neli ti rekov - Oko plavo
  Neli ti rekov - Rano moja
  Neli ti rekov - Sonot e pijan denot e trezen
  Neli ti rekov - Spomeni mi se postela
  Neli ti rekov - Svadba e
  Neli ti rekov - Tvojte o~i mangupe
  Neli ti rekov - Zaludno te sakav
  Neli ti rekov - Zapri do`du
  Neli ti rekov - Zar mo`e{ srceto da go deli{ nadve
  Neli ti rekov i Kate - Neveren
  Neli ti rekov i Kate - Ubava za tebe
  Neli ti rekov i Milena - Da se trese cela zemja
  Neli ti rekov i Milena - Dejgidi ludi mladi godini
  Neli ti rekov i Milena - Qubomorna
  Neli ti rekov i Milena - Muzika ni e `ivotot
  Neli ti rekov i Milena - Nevero
  Neli ti rekov i Milena - Nikoj ne izgorel od qubov
  Neli ti rekov i Milena - Rano moja
  Neli ti rekov i Milena - Ru`i crveni
  Neli ti rekov i Milena - So maki sum se rodil jas
  Neli ti rekov i Milena - Splet od makedonski narodni pesni
  Neli ti rekov i Milena - Tu|a `ena
  Nemam ve}e qubov za tebe
  Nevena Duleva i Zoran Damjanovski - Tivka no} e
  Nigel Kenedi i Kroke - Ajde Jano
  Nikola Badev - Acano mlada nevesto
  Nikola Badev - Ajde dali znae{ pameti{ Milice
  Nikola Badev - Ajde pu{ka pukna
  Nikola Badev - Ajde razbole se mojto libe
  Nikola Badev - Biqana platno bele{e
  Nikola Badev - Blaze tebe Mitro
  Nikola Badev - Bog da bie Ruse
  Nikola Badev - Crno mu bilo pi{ano
  Nikola Badev - De mori Vase, Vase
  Nikola Badev - Despa si stoi kraj dunava
  Nikola Badev - Devet godini
  Nikola Badev - Dim~e i Kiro nalbatot
  Nikola Badev - Do tri mi pu{ki puknale
  Nikola Badev - Ferman dojde xanam od Stambola
  Nikola Badev - Frosino mome
  Nikola Badev - Janke le Janke ubava
  Nikola Badev - Kandisuj bre ludo mlado
  Nikola Badev - Ka`i ka`i obla~e le belo
  Nikola Badev - Ka`i Rajne ka`i du{o
  Nikola Badev - Kinisala Rosa u planina
  Nikola Badev - Kraj Vardara visoki bairi
  Nikola Badev - Majka na Marika duma{e
  Nikola Badev - Maro Marike fidan bojlike
  Nikola Badev - Mi zaplakalo seloto Vata{a
  Nikola Badev - Milke du{o
  Nikola Badev - Mori mome Magde
  Nikola Badev - Nad selo Lavci
  Nikola Badev - Ne mi go la`i \or|i Mareto
  Nikola Badev - Ne se beli Mare mori
  Nikola Badev - Ne stoj mome
  Nikola Badev - Nemoj me mila mamo luto da kolne{
  Nikola Badev - Nevesto li~na kale{a
  Nikola Badev - Ogin go gori Brezovo
  Nikola Badev - Oh Jano Jano, ubava Jano
  Nikola Badev - Oj Nedo Nedo
  Nikola Badev - Oj Satesko reko silna
  Nikola Badev - Oj ti pile slavej pile
  Nikola Badev - Parahodot mi pristigna
  Nikola Badev - Podranila Cena
  Nikola Badev - Pra{a li Tinke majka ti
  Nikola Badev - Razbolela se Irina moma
  Nikola Badev - Sadila Jana lele
  Nikola Badev - Sardisale le{o~kiot manastir
  Nikola Badev - Slegov dolu vo vizbata
  Nikola Badev - Sno{ti minav
  Nikola Badev - Stani mome da zaigra{
  Nikola Badev - Sudbo moja
  Nikola Badev - Trba trbi Gevgelija
  Nikola Badev - Vino pijam em rakija
  Nikola Badev - Vojnata trigodi{nata
  Nikola Badev - Za kogo ti cuti Dano liceto
  Nikola Badev - Zbogum majko jas otidov
  Nikola Badev - Zbogum mila dojde vreme
  Nikola Badev - Zedov `ena mrzeliva
  Nikola Badev - Zo{to jas otidov na daleku
  Nikola Badev - Zo{to mila majko ti mene me rodi
  Nikola Badev i Kara|ule - Vino pijam em rakija
  Nikola Badev i Vaska Ilieva - Ajde ajde mome Stojne
  Nikola Badev i Vaska Ilieva - Dosta dosta li~no le Stojne
  Nikola Badev i Vaska Ilieva - Liqano mome ubavo
  Nikola Badev i Vaska Ilieva - Mari~e li~no le devoj~e
  Nikola Badev i Vaska Ilieva - Ne mi go la`i \or|i; Mareto
  Nikola Badev i Vaska Ilieva - Ne mi minavaj \or|i
  Nikola Badev i Vaska Ilieva - Sa no} le Nade
  Nikola Badev i Vaska Ilieva - Tri godini libe
  Nikola Davidovski - Goce fest 2002
  Nikola Donev - Ajde sonce zajde
  Nikola Kati~i} Nino - Denes svadba pravime
  Nikola Kati~i} Nino - Dojdi mi na ve~era
  Nikola Kati~i} Nino - Meanxike li~na Jano
  Nikola Kati~i} Nino - Vesela pesna
  Nikola Kostadinovski - Ajde kale{ Jano
  Nikola Kostadinovski - Ceno prva izgoro
  Nikola Kostadinovski - ^ovek so gordo srce
  Nikola Kostadinovski - Da ja potsetam
  Nikola Kostadinovski - Dajte oro te{ko
  Nikola Kostadinovski - Gorki solzi tri
  Nikola Kostadinovski - Izbri{i solzi mila ne pla~i
  Nikola Kostadinovski - Koga }e si umram
  Nikola Kostadinovski - Koga se ma`e{e {to ti se ~ine{e
  Nikola Kostadinovski - Majko slu{ni me
  Nikola Kostadinovski - Neli ti rekov ne odi bosa
  Nikola Kostadinovski - Niknalo cve}e {areno
  Nikola Kostadinovski - Ne mi la`i \or|i mometo
  Nikola Kostadinovski - Son si soni moma Trena
  Nikola Kostadinovski - Stanete bra}a stanete
  Nikola Kostadinovski - Taga ne se krie
  Nikola Kostadinovski - Tri nare~nici
  Nikola Kostadinovski - Tu|a svoina
  Nikola Kostadinovski - Vesna du{o zima e
  Nikola Kostadinovski - Za nea
  Nikola Kostadinovski - Za tebe Dano
  Nikola Kostadinovski - @al za mladosta
  Nikola Kostadinovski - Zurli tre{tat na sred selo
  Nikola Kostadinovski i Suzana Spasovska - Ka`i libe Stano
  Nikola Kostadinovski i Suzana Spasovska - Ne se fa}aj done Donke
  Nikolina Kuzmanovska - Aber ti dojde Mihail~e
  Nikolina Kuzmanovska - Ajde ajde mili sine o`eni se
  Nikolina Kuzmanovska - Ajde red se redat ko~anskite sejmeni
  Nikolina Kuzmanovska - Edna luda igra
  Nikolina Kuzmanovska - Kraj kostursko ramno pole
  Nikolina Kuzmanovska - Ne odi mome kraj bregot
  Nikolina Kuzmanovska - Ne pla~i srce
  Nikolina Kuzmanovska - Pi{i sine
  Nikolina Kuzmanovska - Vezla Jana makedonsko zname
  Nikolina Kuzmanovska - Vnuci na Goce
  Nikolina Kuzmanovska - Vo selo svadba golema
  Nikolina Stojanovska - Janke le Janke ubava
  Nikolina Stojanovska - Pu{ti go korabot le gemixi~e
  Nikolina Stojanovska - Sano} mi bilbil propeal
  Nikolova i Aleksandar Sarievski - Jovano Jovanke
  Nina Spirova - Ajde slu{aj slu{aj kale{ bre An|o
  Nina Spirova - Belo lice qubam jas
  Nina Spirova - Bog da bie koj prv po~na
  Nina Spirova - Bolen le`i mlad Stojan
  Nina Spirova - Ej slavej~e xanam
  Nina Spirova - Eleno mome mori ubava
  Nina Spirova - Ka`i ka`i libe Stano
  Nina Spirova - Si zaqubiv edno mom~e
  Nina Spirova - Sno{ti pominav zaminav
  Nina Spirova - Zajdi zajdi jasno sonce
  Nina Spirova - Ej more Don~o meraklija
  Nino Veli~kovski - Eleno mome Eleno
  Nino Veli~kovski - Ilindenska beseda
  Nino Veli~kovski - Sega e ve}e docna
  Nino Veli~kovski - Soni{ta la`ni soni{ta
  Nino Veli~kovski - Ve}e ne sme ni prijateli
  Nino Veli~kovski - @iveam `ivot la`en
  Nota - Dojdi du{o
  Nota - Ej devoj~e
  Nota - Ej nevero
  Nota - Merak imam
  Nota - Meri
  Nota - Pijano srce
  Nota - Posle tebe jas }e samuvam
  Nota - Sudbinska
  Nota - Za dve zeleni o~i
  Nota - Zaigraj kume
  Nota - Zapni srce

 

 

 

 

Њ

 

 

 

Њ

 

 

 

 

 

О

 

 

 

О

 1. Ок Бенд - Се е возможно

Ogneni Mom~iwa - Fato mori du{manke
Ogneni Mom~iwa - Kumanovski splet
Ogneni Mom~iwa - Pavle mi pie
Ogneni Mom~iwa - Sestra kani brata na ve~era
Ogneni Mom~iwa - Site devoj~iwa
Ohrid - Dejane more Dejane
Ohrid - Kate Katerino
Ohrid - Makedonijo `alna le majko
Ohrid - Meani meani
Ohrid - Naru~aj se Caro promeni se
Ohrid - [to ti rekov Marike
Ohrid - Vo krv se zalil Del~ev vojvoda
Ohrid - @ali goro `ali sestro
Ohridski Biseri - Crven bajrak Goce vee
Ohridski Biseri - Emilija
Ohridski Biseri - Ezerska ubavica
Ohridski Biseri - Izlezi mome Rusanke
Ohridski Biseri - Mome vqubeno
Ohridski Biseri - Ohride |erdan biseren
Ohridski Biseri - Taka bilo pi{ano
Ohridski Biseri - Zora zori
Ohridski Trubaduri - Frosina
Ohridski Trubaduri - Golema ri|a ti ~inam
Oktet Astibo - Angelino maloj mome
Oktet Astibo - Imala majka edno mi ~edo
Oktet Astibo - Sno{ti si mamo mori otidov
Oktet Astibo i Astibijana - Digni si Mare mori o~ite
Oktet Kavadarci - Mol~i stara kaldrmo
Oktet Kumanovo - Bitolskite begovi
Oktet Kumanovo - Blaze tebe fidan Velo
Oktet Kumanovo - Cenih se u popa da mu ~uvam guskite
Oktet Kumanovo - Dafino vino crveno
Oktet Kumanovo - Golema ri|a ti ~inam
Oktet Kumanovo - Ino Lino ne pi vino
Oktet Kumanovo - Jano Janke kumanovke
Oktet Kumanovo - Koga padna na Pirina
Oktet Kumanovo - Marie dilber bela Marie
Oktet Kumanovo - Mojata serenada
Oktet Kumanovo - Nemam milo nemam drago
Oktet Kumanovo - O`eni se zarobi se
Oktet Kumanovo - Pro{eta se Jovka Kumanovka
Oktet Kumanovo - Trba trbi gevgelisko
Oktet Kumanovo - Tri neveste tikve brale
Oktet Kumanovo - Tu`in~e devoj~e
Oktet Kumanovo - Umreja batko \or|ija
Oktet Kumanovo i Milena Jovanovska - Biqana platno bele{e
Oktet Kumanovo i Violeta Tomovska - Bolen mi le`i Mile Pop Jordanov
Oktet Makedonija - Ako odam vo Bitola
Oktet Makedonija - Liqana mome ubavo
Oktet Makedonija - Ne stoj Done Donke
Oktet Makedonija - [to e ~udo stanalo
Oktet Racin - Belkim }e me poznae
Oktet Racin - Daleku od rodna zemja
Oliver Dodev - Koj {to ne bil ne znae
Oniks - Pesna za Metodija
Opus - Dve solzi mi kapnaa
Opus - Mangup~e
Opus - Tri kila banani
Opus - Vratete se makedonci
Opus - Zasviri cigane
Orce Stevkovski - Bez tebe `ivot nema
Orce Stevkovski - Bra}a bliznaci
Orce Stevkovski - Cvetnici da minat
Orce Stevkovski - Do koga bra}a }e se delime
Orce Stevkovski - Glas se slu{a pla~ i lelek
Orce Stevkovski - Ilindenska
Orce Stevkovski - Jano mori meanxike
Orce Stevkovski - Kade li e kaj se krie
Orce Stevkovski - Karanfilo filfilo mome
Orce Stevkovski - Qup~o le Qup~o vojvoda
Orce Stevkovski - Mare mi e merak
Orce Stevkovski - Marika anama
Orce Stevkovski - Ne pla~i majko ne `ali
Orce Stevkovski - Nikola ~edo edin~e
Orce Stevkovski - Od kade dojdovte da ne dojdevte
Orce Stevkovski - Pesna za brat Qube
Orce Stevkovski - Prilep grade heroj na{
Orce Stevkovski - Puknala majka tresnala
Orce Stevkovski - Pesna za selo Kurtino
Orce Stevkovski - Sakam strumi~ka mastika
Orce Stevkovski - Sin se rodi kume
Orce Stevkovski - Sira~e
Orce Stevkovski - Tatkovinata dedovinata
Orce Stevkovski - Toni svetski {ampion
Orce Stevkovski - Zamina bez pozdrav mila
Orce Stevkovski - @ena od moite sni
Orient - Gerdanot
Orient - Koj ja mati vodata
Orient - Majko zberi strojnici
Orient - Stani svekre

 

 

 

 

П

 

 

 

П

 1. ПС - Денот

Pande Kominovski - Do kade e Makedonija
Pande Kominovski - Isprati me majko do stanica
Pande Kominovski - Pesna za Aleksandar Turunxev
Pande Kominovski - Pesna za \or|i Sugarev
Pande Kominovski - Pesna za Hristos
Pande Kominovski - Sardisal asker gocevata ~eta
Pande Kominovski - Sedum komiti
Pande Kominovski - Smilevo slavno ogan gori
Pande Kominovski - Solunskite atentatori
Pande Kominovski - Son sonila Jordanica
Pande Kominovski - Telegrama dojde od Evropa
Pande Kominovski - Zaplakalo e Mariovo
Paramecium - Trite se makedonki
Pavle Mitev - Razdelba
Pece Atanasovski - Devoj~e, devoj~e crveno jabol~e
Pece Atanasovski - Lozano devojko
Pece Atanasovski - Mace mace te~e voda studena
Pece Atanasovski - Oj Jelenice visoko planino
Pece Atanasovski - Sadilo mome
Pece Atanasovski - [to pile poe
Pece Atanasovski - Stojane luda delijo
Pece Atanasovski - Zaigraja mamo devoj~iwa
Pelagoniski Biseri - Daniela kade si
Pelagoniski Biseri - Stojan i ~algii
Pelagoniski Biseri - Vojnata trigodi{nata
Pelagoniski Merak - Dosta be{e ergenuvawe
Pepi Bavtirovski - Acano mlada nevesto
Pepi Bavtirovski - Ako si re{ila
Pepi Bavtirovski - Ako zgre{am
Pepi Bavtirovski - Angel moj
Pepi Bavtirovski - Ajde dali znae{ pameti{ Milice
Pepi Bavtirovski - Bi te prodal
Pepi Bavtirovski - Bolna e legnala xanam
Pepi Bavtirovski - Brala mome grozje
Pepi Bavtirovski - Cvetinite o~i cere{ovi
Pepi Bavtirovski - Dano, Dan~e
Pepi Bavtirovski - Dimitri~e rusokoso devoj~e
Pepi Bavtirovski - Du{o moja
Pepi Bavtirovski - Dremka mi se dreme
Pepi Bavtirovski - Druga qubov ne sakam
Pepi Bavtirovski - Goceva poraka
Pepi Bavtirovski - Egejska elegija
Pepi Bavtirovski - Egejska rapsodija
Pepi Bavtirovski - Ergen odev
Pepi Bavtirovski - Frosina
Pepi Bavtirovski - Kapina
Pepi Bavtirovski - Kate Kate li~no mome
Pepi Bavtirovski - ]e ti kupev bela ruba
Pepi Bavtirovski - Kinisala Rosa
Pepi Bavtirovski - Marie dilber bela Marie
Pepi Bavtirovski - Majko edna si na svetot
Pepi Bavtirovski - Mani mani
Pepi Bavtirovski - Meanite me zapustija
Pepi Bavtirovski - Mori mome Magde
Pepi Bavtirovski - Napravilo mome ladna meana
Pepi Bavtirovski - Nema solzi ova srce
Pepi Bavtirovski - Nemoj me mila majko luto da kolne{
Pepi Bavtirovski - Parahodot Donke zaminuva
Pepi Bavtirovski - Po sokaci odam
Pepi Bavtirovski - Razbole se mlado makedon~e
Pepi Bavtirovski - Sal si odam sal se pitam
Pepi Bavtirovski - Samo edna pesna
Pepi Bavtirovski - Samo edno {amiv~e
Pepi Bavtirovski - Se mi zema `ivote
Pepi Bavtirovski - Sine moj
Pepi Bavtirovski - Sno{ti te prativ na voda
Pepi Bavtirovski - So maki sum se rodil jas
Pepi Bavtirovski - Srce me boli od merak za Trpana
Pepi Bavtirovski - Stanvaj Donke
Pepi Bavtirovski - Sto kowa sprema{ nazlam Dimitri
Pepi Bavtirovski - [to da pravam {to da ~inam
Pepi Bavtirovski - [to si mi libe naluteno
Pepi Bavtirovski - Tango za dvajca
Pepi Bavtirovski - Ti mi treba{
Pepi Bavtirovski - Ti si zemjo blagoslovena
Pepi Bavtirovski - Tri godini Kate
Pepi Bavtirovski - Vojnata trigodi{nata
Pepi Bavtirovski - Za dobroto na Makedonija
Pepi Bavtirovski - Zbogum ili doviduvawe
Pepi Bavtirovski - Zavetna
Pepi Bavtirovski - Zbogum majko jas otidov
Pera Dimoska - Aj da begame mori Vase
Pera Dimoska - Brala moma belo grozje
Pera Dimoska - Ja izlezi stara majko
Pera Dimoska - Na sred selo tapan ~uka
Pera Dimoska - Para beri kiselec
Pera Dimoska - Site devoj~iwa
Pera Dimoska - Tu|inata pusta da ostane
Pera Dimoska - Zemjo makedonska
Pero Hristov - Ajde da si vino za piewe
Pero Hristov - Bekrija meraklija
Pero Hristov - Beskrajna qubov
Pero Hristov - Bisera
Pero Hristov - Den za veselba
Pero Hristov - Edna yvezda edna solza
Pero Hristov - Ej mome {to ti imam merak
Pero Hristov - Godini za qubewe
Pero Hristov - Igraj igraj devojko
Pero Hristov - Julijana
Pero Hristov - Kaj ja najde taa zloba
Pero Hristov - Kolku boli pesnata
Pero Hristov - Kolku no}i
Pero Hristov - Luda `eno {to mi stori
Pero Hristov - Moma Katerina
Pero Hristov - Ne mo`am qubov da krijam
Pero Hristov - Ne pla~i majko ti
Pero Hristov - Neka sum proklet
Pero Hristov - Neka ti prostat o~ite
Pero Hristov - Nema `ivot Angelino
Pero Hristov - Otvori srce
Pero Hristov - Pale Pavlino
Pero Hristov - Pej yvezdo moja
Pero Hristov - Pejte so mene
Pero Hristov - Pejte srca vqubeni
Pero Hristov - Pesni pejam da ne zapla~am
Pero Hristov - Pla~i srce ispla~i se
Pero Hristov - Pu{ti me majko
Pero Hristov - Samo eden `ivot imam
Pero Hristov - Samo Makedonija
Pero Hristov - Siromav
Pero Hristov - [to si takov `ivote
Pero Hristov - Svadbarska
Pero Hristov - U{te ~uvam dva cveta
Pero Hristov - U{te sum bolen za tebe
Pero Hristov - Vo crno vino uteha nema
Pero Hristov - Vo gradina malo mome
Pero Hristov - Zaboravi me
Pero Hristov - Zaigraj so mene
Pero Hristov - Zbogum bra}a pijanici
Pero Hristov - Zora se zori
Pero Hristov - Zumbul bel
Pero Hristov i Blagica Kaleva - Sudbina bilo
Pero Hristov i Blagica Kaleva - Svadba makedonska
Pero Hristov i Neli ti rekov - Kako da te prebolam
Pet Plus - Ah mori babo stara babo
Pet Plus - Ajde da se zememe Vase, koga se ma`e{e
Pet Plus - Ki~ice bujna lobodo
Pet Plus - Momite mamo momite
Pet Plus - Petro le pile {areno, Kate li~no mome
Pet Plus - Pro{etal Dim~o ra{etal
Pet Plus - So tebe
Pet Plus - Tam deka ima
Pet Plus - Vrana koqa javam jas
Pet Plus - Zedov `ena mrzeliva
Pet Plus - @eni se Rado, ajde mojto libe
Petar Milenkovski - Dogovor vo Bukure{t
Petar Milenkovski - Lenka pi{i bela kniga
Petar Milenkovski - Petlite peat
Petar Milenkovski - Puknala majko tresnala
Petar Milenkovski - [to ti bilo zemjo Makedonijo
Petar Ne~ovski - Aber mi ide od Mogila
Petar Ne~ovski - Ajde da igrame
Petar Ne~ovski - Ajde {to me snajde
Petar Ne~ovski - Ako ne se vrati{ Danice
Petar Ne~ovski - Amanet pradedov
Petar Ne~ovski - Bekrija sum Kate
Petar Ne~ovski - Bekriska pesna
Petar Ne~ovski - Biqana moma ohrixanka
Petar Ne~ovski - Cela Makedonija
Petar Ne~ovski - Da me slu{ne Milica
Petar Ne~ovski - Daj mi go srceto
Petar Ne~ovski - Dajte vino, rakija
Petar Ne~ovski - Dali vistina se ma`i{
Petar Ne~ovski - Denes taa zbor }e dava
Petar Ne~ovski - Dojdi mome ubavo
Petar Ne~ovski - Dojdi Rado
Petar Ne~ovski - Ej svira~i bekrii
Petar Ne~ovski - Eve majko doma idam
Petar Ne~ovski - Evropa da znae
Petar Ne~ovski - Gre{nica
Petar Ne~ovski - Ja izlezi \ur|o
Petar Ne~ovski - Jano Jano moja rano
Petar Ne~ovski - Kako Prespa nigde nema
Petar Ne~ovski - ]e si zemam moma od roden kraj
Petar Ne~ovski - Koga trgnav Cveto vo tu|ina
Petar Ne~ovski - Ku}a imam na Pelister
Petar Ne~ovski - Lena Lena ubava `ena
Petar Ne~ovski - Qubovta e kako vino
Petar Ne~ovski - Makedonija te vika
Petar Ne~ovski - Makedonijo obedini se
Petar Ne~ovski - Merakot po Tina ne mi pomina
Petar Ne~ovski - Mome boso e
Petar Ne~ovski - Naru`aj se caru promeni se
Petar Ne~ovski - Ne mo`am da zaboravam
Petar Ne~ovski - Ne pla{i se doka`i se Makedonijo
Petar Ne~ovski - Ne se beli Mare mori
Petar Ne~ovski - Neka slu{ne svetot
Petar Ne~ovski - Neveno moja Neveno
Petar Ne~ovski - Od tu|ina se vra}am
Petar Ne~ovski - Ogin go gori Brezovo
Petar Ne~ovski - Ohrid moj
Petar Ne~ovski - Osvetena rajska gradina
Petar Ne~ovski - Pej du{o pej
Petar Ne~ovski - Pogre{iv majko
Petar Ne~ovski - Pomina vreme
Petar Ne~ovski - Prespa, Prespa
Petar Ne~ovski - Sade ti se ~udam Cveto
Petar Ne~ovski - Sardisale le{o~kiot manastir
Petar Ne~ovski - Se zaradi drug
Petar Ne~ovski - Slu{aj gi kambanite
Petar Ne~ovski - Slu{ni pesna moja
Petar Ne~ovski - Sno{ti sakav da ti dojdam
Petar Ne~ovski - Son sonila Ordanica
Petar Ne~ovski - Stani mome da zaigra{
Petar Ne~ovski - Star bekar
Petar Ne~ovski - Suzana moja nevera
Petar Ne~ovski - Svadba belomorska
Petar Ne~ovski - Svadba golema
Petar Ne~ovski - To~i vino li~na ubavino
Petar Ne~ovski - Tri godini
Petar Ne~ovski - Ubava Kalina
Petar Ne~ovski - Usni vqubeni
Petar Ne~ovski - Ve~na da si Makedonijo
Petar Ne~ovski - Ve~nost da ti bidam
Petar Ne~ovski - Zapri vreme
Petar Ne~ovski - @ena si mlada Sne`ana
Petar Ne~ovski - @ivot ergenski
Petar Ne~ovski - @ivote {to ti pogre{iv
Petar Ne~ovski - Zlato moe
Petar Ne~ovski - Zore ti me izgore
Petranka Kostadinova - Abre vodeni~are
Petranka Kostadinova - Belo lice qubam jas
Petranka Kostadinova - Bitola moj roden kraj
Petranka Kostadinova - Bolka maj~inska
Petranka Kostadinova - Bolna padnala Rodna Falkova
Petranka Kostadinova - ^edo si mi milo si mi
Petranka Kostadinova - Cre{na se od koren korne{e
Petranka Kostadinova - Crno mu bilo pi{ano
Petranka Kostadinova - Dedo mili zlatni
Petranka Kostadinova - Dojdi Rado ispratime
Petranka Kostadinova - Draganka |ergev veze{e
Petranka Kostadinova - Du{a dadov srce daj
Petranka Kostadinova - Dve rani
Petranka Kostadinova - Edno maloj mome
Petranka Kostadinova - Ej \or|ija
Petranka Kostadinova - Fato mori du{manke
Petranka Kostadinova - Goceva Makedonija
Petranka Kostadinova - Golema svadba vo selo
Petranka Kostadinova - Izlezi Nade
Petranka Kostadinova - Ja izlezi stara majko
Petranka Kostadinova - Jas te prativ na voda Kalino
Petranka Kostadinova - Kako {to e taa ~a{a
Petranka Kostadinova - Kirjana vino prodava
Petranka Kostadinova - Kirjana
Petranka Kostadinova - Koj {to me ~ue da peam
Petranka Kostadinova - Kostadine mili sine
Petranka Kostadinova - Legnala Jana Janinka
Petranka Kostadinova - Majka
Petranka Kostadinova - Majkini sinovi
Petranka Kostadinova - Majstore majstore
Petranka Kostadinova - Makedonijo majko stradalnice
Petranka Kostadinova - Makedonijo
Petranka Kostadinova - Makedonska povest
Petranka Kostadinova - Mi zaplakalo seloto Vata{a
Petranka Kostadinova - Moma sedi na ~ardakot
Petranka Kostadinova - Na srce mi le`i
Petranka Kostadinova - Na sred selo tapan ~uka
Petranka Kostadinova - Ne ka`uvaj libe dobra no}
Petranka Kostadinova - Ne pla~i Leno mori
Petranka Kostadinova - Ne se javuvaj
Petranka Kostadinova - Ne si go prodavaj Koqo ~ifliko
Petranka Kostadinova - O~i o~i ~udesni
Petranka Kostadinova - Od boga dadeno
Petranka Kostadinova - Oj prirodo ve~na ubavice
Petranka Kostadinova - Petlite peat zora se zori
Petranka Kostadinova - Podrum odam maj~e
Petranka Kostadinova - Presvetli Naume
Petranka Kostadinova - Pusta egejska
Petranka Kostadinova - Raspukala [ar Planina
Petranka Kostadinova - Sadila Jana ran bel bosilok
Petranka Kostadinova - Sardisale le{o~kiot manastir
Petranka Kostadinova - Sine sine
Petranka Kostadinova - Slu{ni ja sestro pesnata
Petranka Kostadinova - So maki sum se rodila
Petranka Kostadinova - Solzo nevernice
Petranka Kostadinova - Stani da zaigra{
Petranka Kostadinova - Stojane star doma}ine
Petranka Kostadinova - Sva}e mori sva}e
Petranka Kostadinova - Tamu dolu Bitola
Petranka Kostadinova - Tamu dolu krivola~ko
Petranka Kostadinova - Tapan ~uka mila majko
Petranka Kostadinova - Traj du{o
Petranka Kostadinova - Vo Strumica na ulica
Petranka Kostadinova - Vratete se bani~ani
Petranka Kostadinova - Zapeala sojka ptica
Petranka Kostadinova - Zaplakalo e Mariovo (verzia)
Petranka Kostadinova - Zaplakalo e Mariovo
Petranka Kostadinova - Zemi si zlatni |erdani
Picikato - Ako, ako neka, neka
Picikato - Dali da ti veruvam
Picikato - Elajte pilenca pri batko
Picikato - Kade sme se razdelile
Picikato - Ka`i mese~ino
Picikato - ]e igram }e peam
Picikato - Makedonijo
Picikato - Na srce mi le`i
Picikato - Niedna dama
Picikato - Usnive da bea vino
Picikato - Za tvojto sonce
Picikato - Za zbogum dojdi mi vo belo
Picikato - Zarem grev e {to te qubam
Pijanica
Pletenka - Bojot zapo~na
Pletenka - Izlegol Jane Sandanski
Pletenka - Ja viknale Pandora
Pletenka - Mamino momi~e
Pletenka - Oj ti mome ludo li si
Poslu{ajte patrioti
Prilepski Esnafi - Si zaqubiv edno mome

 

 

 

 

Р

 

 

 

Р

 1. Рашо - Лажеш претеруваш

R. Nokolova - Pod breg milo moe
Radovan Miladinovski - Aj izlezi \ur|o
Radovan Miladinovski - Andon ide od ozdola
Radovan Miladinovski - Ej {etal mi Stamen
Radovan Miladinovski - Ka~ak izlegol ~uxuk Sulejman
Radovan Miladinovski - Liqano ubavino
Radovan Miladinovski - Mnogu mi e merak `elezar da bidam
Radovan Miladinovski - Mom~e odi kow~e vodi
Radovan Miladinovski - Oj mese~inko novino
Radovan Miladinovski - Oj ti mome lastar mome
Radovan Miladinovski - To~i vino mejanxijo
Rahilka Burzevska - Ajde slu{aj kale{ bre An|o
Rahilka Burzevska - Biqana platno bele{e
Rahilka Burzevska - Brala moma kapini
Rahilka Burzevska - Eleno ~erko Eleno
Rahilka Burzevska - Kako {to e taa ~a{a polna so vino
Rahilka Burzevska - Koj {to me ~ue da peam
Rahilka Burzevska - Sestra kani brata na ve~era
Rahilka Burzevska - So maki sum se rodila
Rahilka Burzevska - Stanvaj Donke
Rahilka Burzevska - Zaspala Jana Janinka
Raspeani Mom~iwa - Jani~ari
Raspeani [tipjani - Meri Tom~o sto grama alva
Raspeani Stru`ani - Eleno ~erko Eleno
Raspeani Stru`ani - Na struga du}an da imam
Raspeani Vele{ani - Ozdola idat sejmeni
Ratko Risteski - Moja Gordana
Ratko Risteski - Qubov za Zorica
Razdelba
Patriotite
Renata i Pepi - Pismo makedonsko
Resen~ani - Ajde da se zemime Vase
Resen~ani - Ajde [ana mana po kantarot
Resen~ani - Urna Jana po poleto
Resen~ani - Marie mlada nevesto
Resen~ani - Narode makedonski
Resen~ani - Poslu{ajte me ej drugari
Resen~ani - Prolet dojde
Resen~ani - Sno{ti minav kraj rajskata gradina
Risto Kolev - Kaval sviri
Risto Krapovski - Daj mi Ver~e daj
Risto Krapovski - Du{o pro{tevaj
Risto Krapovski - Menuvaj kume prsteni
Risto Krapovski - Ni{to nema tolku te{ko
Risto Krapovski - Pu{ti me malku sudbino
Risto Krapovski - Stara pesna
Risto Krapovski i Margica Antevska - Ostanavme sami
Risto Pulevski - Dali znae{ mila majko
Riverdance - Macedonian morning
Robert Jakimovski - Bidi moja devojka
Robert Jakimovski - Kitka aberlija
Robert Jakimovski - Vino crveno
Rojal - Ka`i Magde
Rojal - Qubi srce
Rojal - Site neba li se tvoi
Rojal - Vojnik odam
Rojal i Blagica Pavlovska - Qubov moja
Romansa - Obla~e le belo
Romansa - Po fabrikite vo Germanija
Romansa - Prokleta da e Avstralija
Romansa - Vozot bra}a trgnuva
Rosana i Marijana - Edno srce imam
Rosana i Marijana - Ej Todore
Rosana i Marijana - Nekoj treba da me ima
Rosana i Marijana - Pej da zaboraviš
Rosana i Naum - Ima edna sudbina
Rosana Sari} - Ajde more ma{ala
Rosana Sari} - Ako ako
Rosana Sari} - Crno oko
Rosana Sari} - Da te osvojam
Rosana Sari} - Dojdi mi du{o za veligden
Rosana Sari} - Edna `ena
Rosana Sari} - \or|iJa
Rosana Sari} - I da kle~i{ i da moli{
Rosana Sari} - Ima Roze li~ni momci
Rosana Sari} - Jovane Jovane
Rosana Sari} - Kade }e se krie{
Rosana Sari} - Ka`i ludo ka`i mi
Rosana Sari} - Ka`i pusta meano
Rosana Sari} - Lele lele beqa rabota
Rosana Sari} - Li~no mome ubavo
Rosana Sari} - Qubi da ne zaqubi{
Rosana Sari} - Ne karaj me majko
Rosana Sari} - Ne sum `ena za eden den
Rosana Sari} - Neka pla~e rosen zumbul
Rosana Sari} - Nevolnik
Rosana Sari} - No}na ptico pijanico
Rosana Sari} - Ni{to ili se
Rosana Sari} - Odi si
Rosana Sari} - Otvoraj vrati moj `ivote
Rosana Sari} - Pateka od trwe
Rosana Sari} - Poka`i se {to znae{
Rosana Sari} - Pusti Tom~e
Rosana Sari} - Razdelba
Rosana Sari} - [araj mangupe
Rosana Sari} - Sonce sokrij me
Rosana Sari} - Srce na dlanka
Rosana Sari} - Sre}en rodenden
Rosana Sari} - [to mo`e{ majko
Rosana Sari} - Svatovi
Rosana Sari} - Sviri mi brate cigane
Rosana Sari} - Violina i sini o~i
Rosana Sari} - Za tro{ka du{a
Rosana Sari} - Zapri solzo
Rosana Sari} - Zbogum
Rosana Sari} - @ivot i qubov
Rosana Sari} - Zlato zlatane
Rosana Sari} - Znam
Rosana Sari= - Zorane
Rosana Sari} - Zoro moja
Rusa Andova - Mangup~e

 

 

 

 

С

 

 

 

С

 1. Саф - Раце горе

S. Kova~eva - ^uvaj mi ja bo`e
Samko Aliev - Za mir vo Makedonija
Samuil - Dali znae{ Makedonijo
Sande Mitev - Nemoj majko ne me pra{uvaj
Sa{ka Janeva - Ako neka izgoram
Sa{ko i Vlatko - Igram i peam
Sa{ko i Vlatko - Majko te nema
Sa{ko i Vlatko - Neno Nena Sne`ana
Sa{ko i Vlatko - Sviri Sa{ko
Sa{ko Saveski - Ajde {to si bevme golemoto dru{tvo
Sa{ko Savevski - Dosta ni bea delbite
Sa{ko Savevski - Sestra kani brata na ve~era
Sa{o - Ajde da se qubime
Sa{o - Bitola star manastir
Sa{o - Do koga bra}a makedonci
Sa{o - Dojdi Leno
Sa{o - Ej sudbino
Sa{o - Fati se Boe
Sa{o - I za denes i za utre
Sa{o - ]e kolni{ i ke moli{
Sa{o - Parata pravi parata rasipuva
Sa{o - Sne`ana
Sa{o Gigov Gi{ - 1762 leto
Sa{o Gigov Gi{ - Bolen mi le`i Mile Pop Jordanov
Sa{o Gigov Gi{ - Katil \or|i
Sa{o Gigov Gi{ - Narode makedonski
Sa{o Gigov Gi{ - Ordan sedi na kulata
Sa{o Gigov Gi{ - Poslu{ajte patrioti
Sa{o Gigov Gi{ - Temen se oblak zadade
Sa{o Gigov Gi{ - Zaplakalo e Mariovo
Sa{o Gigov Gi{ - Zemjo makedonska
Sefedin Bajramov - Ako mo`e
Sefedin Bajramov - Sviri violino
Sekula Pupinovski - Beli snegovi
Sekula Pupinovski - Bidi sama
Sekula Pupinovski - Kako da ti ka`am zbogum
Sekula Pupinovski - Kalino
Sekula Pupinovski - Qubov ili navika
Sekula Pupinovski - Moja Nade
Sekula Pupinovski - Mojot pozdrav od Amerika
Sekula Pupinovski - Na{a verba
Sekula Pupinovski - Posle dolgi godini
Sekula Pupinovski - Svadba
Sekula Pupinovski - Svatovi
Sekula Pupinovski - Svirete ne{to ta`no
Sekula Pupinovski - Ubava si Leno
Sekula Pupinovski - Vrati se bela Marija
Sekula Pupinovski - Za edna Kristina
Sekula Pupinovski - @eno ubava
Selimova i @el~evski - Ah Nade, Nade
Selimova i @el~evski - Ajde ajde mome Stojne
Selimova i @el~evski - Barabanot bie narodot se zbira
Selimova i @el~evski - Belo lice qubam jas
Selimova i @el~evski - Bitola moj roden kraj
Selimova i @el~evski - Blaguno dej~e po`aran~e
Selimova i @el~evski - Bog da bie
Selimova i @el~evski - Bolna si le`am jas
Selimova i @el~evski - Brala moma kapini
Selimova i @el~evski - Cere{na se od koren korne{e
Selimova i @el~evski - Dafino vino crveno
Selimova i @el~evski - Digni si Mare o~ite
Selimova i @el~evski - Edno malo mome
Selimova i @el~evski - Ja izlezi libe na penxere
Selimova i @el~evski - Jovano Jovanke
Selimova i @el~evski - Kade ima voda studena
Selimova i @el~evski - Kade si trgnala Kito
Selimova i @el~evski - Kako {to e taa ~a{a polna so vino
Selimova i @el~evski - Kale{ Don~o
Selimova i @el~evski - La`i Vere
Selimova i @el~evski - Qubi me, qubi me
Selimova i @el~evski - Makedonci, bratski da se splotime
Selimova i @el~evski - Marie dilber bela Marie
Selimova i @el~evski - Marija
Selimova i @el~evski - Meri Tom~o sto grama alva
Selimova i @el~evski - Mirjano mome Mirjano
Selimova i @el~evski - More sokol pie
Selimova i @el~evski - Na srce mi le`i
Selimova i @el~evski - Ne ka`uvaj libe dobra no}
Selimova i @el~evski - Ne li ti stiga
Selimova i @el~evski - Ne me zaboravaj
Selimova i @el~evski - Nevesto oko kale{o
Selimova i @el~evski - No}e sonot ne me fa}a
Selimova i @el~evski - Oj ov~ar~e
Selimova i @el~evski - Oj zeleno, Zelenike
Selimova i @el~evski - Oti{lo si malo mome
Selimova i @el~evski - Pismo pi{am
Selimova i @el~evski - Po pat odam za pat pra{am
Selimova i @el~evski - Pro{etal Dim~o ra{etal
Selimova i @el~evski - Pusta bila meana
Selimova i @el~evski - Sestra kani brata na ve~era
Selimova i @el~evski - Sno{ti pominav zaminav
Selimova i @el~evski - Sno{ti sakav da ti dojdam
Selimova i @el~evski - Srce me boli za Trpana
Selimova i @el~evski - [to mi e milo em drago
Selimova i @el~evski - Sto `ivoti
Selimova i @el~evski - Tri godini bolen le`am
Selimova i @el~evski - Vino crveno
Selimova i @el~evski - Vo vla{koto malo
Selimova i @el~evski - Vrati mi ja qubovta
Selimova i @el~evski - Vrati mi se milo libe
Selimova i @el~evski - Vrati mi se
Selimova i @el~evski - Za~ukale tapanite
Selimova i @el~evski - Zo{to si me majko rodila
Selimova i @el~evski - Zurli tre{tat
Serafina Fantauzo - Zapejte za meracite
Serenada - Ar{in ar{in
Serenada - Blaguwo dej~e
Serenada - Bolno legna Len~e
Serenada - ^ukan ~ukav male
Serenada - Xan xiger Magdo
Serenada - Dojdi mi sestro na ru~ek
Serenada - Ka`i Epso Dimu{eva
Serenada - Ka`i Jano ka`i du{o
Serenada - Merakliska serenada
Serenada - Mori An~o miloj~ina
Serenada - Ogreala mese~ina
Serenada - Oti{la Quba
Serenada - Sakam da si samo moja
Serenada - Se zapali pile Treno
Serenada - [e}erino maloj mome
Serenada - Sini o~i sini sni{ta
Serenada - Srce me boli
Serenada - Te~i Peno
Serenada - Tri godini se qubevme
Serenada - Vratete se
Serenada - @ali mome
Serenada - Zdravica
Serenada Plus - Pejte za nea
Sestri Mavrovki - Izlezi Nedo
Sestri Mavrovki - Jana majka luto kolne
Sestri Mavrovki - Kraj seloto mila mamo
Sestri Mavrovki - Kraj seloto mila mamo (verzia)
Sestri Mavrovki - Mi go zatvorile mladiot Jordan~o
Simeon Gugulovski - Bojot zapo~na gore Kru{evo
Simeon Gugulovski - Bolen le`i Mile Pop Jordanov
Simeon Gugulovski - Makedonsko ime nema da zagine
Simeon Gugulovski - Narode makedonski
Simeon Gugulovski - Ogan go gori Brezovo
Simeon Gugulovski - Star bel dedo
Simeon Gugulovski - Tamu dole krivola~ko
Simeon Gugulovski - Zemjo makedonska (verzia)
Simeon Gugulovski - Zemjo makedonska
Sintesis - Ajde pominuvam zaminuvam
Sintesis - ^uma
Sintesis - Dve devojki
Sintesis - Ezgija
Sintesis - Goten
Sintesis - Imala majka
Sintesis - Kletva
Sintesis - Qubov i smrt
Sintesis - Mace
Sintesis - Me fatije
Sintesis - Mome stoe
Sintesis - Mori mome
Sintesis - Pomni{ li
Sintesis - Postupano
Sintesis - Selska igra
Sintesis - [to e ludo
Sintesis - Vo na{e selo
Sintesis - Vremiwa
Sirma - Gradel Ilija manastir
Sirma - Legnala Jana
Sirma - Lulela e Jana
Sirma - Ne{to }e te pra{am babo
Sirma - Prizrak
Sirma - Samo se karame
Sirma - So maki sum se rodila
Sirma - [to da pravam {to da ~inam
Sirma i Janko Uzunov - Dodji dojdi maloj mome
Sirma i Janko Uzunov - Devoj~e jabanxi~e
Sirma i Janko Uzunov - Pirin
Skopski Boemi i Naum Petreski - Skopskite boemi
Sla|ana Risti} - Ka`i mi
Slatka Tajna - Ajde ka`i mi
Slatka Tajna - An~ice mori du{ice
Slatka Tajna - Dali }e mi prosti
Slatka Tajna - Iskrena qubov
Slatka Tajna - Kirjano mome
Slatka Tajna - Qubovna rana
Slatka Tajna - Mirjana
Slatka Tajna - Rob na qubovta
Slatka Tajna - Svadbarska
Slatka Tajna - Ubava si kako slika
Slatka Tajna i Xeni - Ako se sretneme nekoga{
Slav~o Kunovski - Treson~e
Slave Veqanovski - Aj da begame mori Vase
Slave Veqanovski - Ajde dali znae{ pameti{ Milice
Slave Veqanovski - Aman Nade
Slave Veqanovski - Anamo mlada kadano
Slave Veqanovski - Daj kapka vino
Slave Veqanovski - I nie sma deca na Makedonija
Slave Veqanovski - Kafeavi o~i
Slave Veqanovski - La`ni solzi
Slave Veqanovski - Ne ka`uvaj libe dobra no}
Slave Veqanovski - Ne mo`am da te  prebolam
Slave Veqanovski - Po pat odam
Slave Veqanovski - Sestra kani brata na ve~era
Slave Veqanovski - Sudbino prokleta
Slave Veqanovski - Tri godini stana
Slave Veqanovski - Zajdi zajdi
Slave Veqanovski - Svirete mi svira~i
Slavica - Od boga ispraten
Slavka i Tome Cr~evi - Kade skita{
Slavka i Tome Cr~evi - Kitka aberlija
Slavka i Tome Cr~evi - Majko edna si na svetot
Slavka i Tome Cr~evi - Nie dvajca gorime
Slavka i Tome Cr~evi - Pesna za Dimitar Berovski
Slavka i Tome Cr~evi - Pla~i du{o
Slavka i Tome Cr~evi - Ppla~i srce ispla~i se
Slavka i Tome Cr~evi - Te qubam jas
Slavka i Tome Cr~evi - Zlatna reka
Slavka i Tome Cr~evi - Zo{to me gleda{
Slavka i Tome Cr~evi - Zo{to se karame
Slavka i Tome Cr~evi - Zo{to ti se li~no mome
Slavka Mladenovska - ^e{mite {areni
Slavka Mladenovska - Ej more Don~o meraklija
Slavka Mladenovska - Ej ti Makedonijo
Slavka Mladenovska - Gorda makedonka
Slavka Mladenovska - Kade e toa vreme minato
Slavka Mladenovska - Ka`i mi mila majko
Slavka Mladenovska - Ne doa|aj ti
Slavka Mladenovska - Ne si ve}e moj
Slavka Mladenovska - Pej igraj so mene
Slavka Mladenovska - Pipni me {tipni me
Slavka Mladenovska - Te sakam sekoga{
Slavna Debarca - Ace angele
Slavna Debarca - Bela Rado
Slavna Debarca - Devoj~e dilber~e
Slavna Debarca - Gledaj me gledaj libe
Slavna Debarca - Gori Balkan
Slavna Debarca - Katino katil devojko
Slavna Debarca - Makedonijo slavno carstvo
Slavna Debarca - Na konak
Slavna Debarca - Slavna Debarca
Slavna Debarca - Zagrmel poqak
Slobodan Trpevski - Dali znae{ majko Makedonijo
Slobodan Trpevski - Goce vojvoda
Slobodan Trpevski - Goli otok
Slobodan Trpevski - Imeto na{e hrisjansko
Slobodan Trpevski - ]e ti ka`am Nado sestro
Slobodan Trpevski - Komitski pesni da peam
Slobodan Trpevski - Ne pla~i Makedonijo
Slobodan Trpevski - Sestro
Slobodanka Petrovi} - Bre neveste crnooka
Slobodanka Petrovi} - Mamo koj ~uka na porti
Slobodanka Petrovi} - Podrum odam maj~e
Slu{am kaj {umat {umite
Smila Andonovska - Edna komitska
Smiqa i Janko - O~ite mi pla~at za sakawe
Smiqa Mitrevska - Daj mi nade`
Smiqa Mitrevska - Dule tetov~anecot
Smiqa Mitrevska - Ka`i yvezdo sjajna
Smiqa Mitrevska - Mominska kletva
Smiqa Mitrevska - Pusti bile meanite
Smiqa Mitrevska - Roditelski amanet
Smiqa Mitrevska - Sine prosti mi
Smiqa Mitrevska - Slatka tajna
Smiqa Mitrevska - Zapla~i nebo
Sno{ti
Sofija Ko~evska - Setinska svadba
Soj makedonski
Sonce - Mojata qubov za tebe ja ~uvav
Sonce - Neka gorat ognovi
Sonce - Spase spasi me
Sowa Andonova - Ako ako
Sowa i Goce - Qubovna fantazija
Sowa Veli~kovska - Levo desno
Srma - Belo lice qubam jas
Srma - Leno Eleno
Srma - Neka bijat kambanite
Srma - Pesna za Goce
Srma - Sini o~i
Stamena
Stani mome da zaigra{
Stavre Korunoski - Ej tu|ino
Stavre Korunoski - Harmoniko tivko sviri
Stavre vojvoda
Stefan \or|ievski - Koga biat denes kambanite
Stev~e Gligorovski - Ovoj `ivot so pesna }e go pominam
Stev~e Stojkovski - Ajde red se redat male
Stev~e Stojkovski - Ajde red se redat
Stev~e Stojkovski - Maloj mome zelen bor sadilo
Stev~e Stojkovski - Momi Tetov~anki
Stev~e Stojkovski - Ostana Nikol~o udov~e
Stev~e Stojkovski - Pro{etal Dim~o ra{etal
Stev~e Stojkovski - Reka gazi maloj mome
Stev~e Stojkovski - Se navali [ar Planina
Stev~e Stojkovski - Son sonila Jordanica
Stev~e Stojkovski - [to imala ksmet Stamena
Stojan Kostovski - Aj {to e te{ko em ta`no
Stojan Kostovski - Angelin devojko
Stojan Kostovski - Blaze na onoj kale{ neveste
Stojan Kostovski - Bog da bie mori Tino
Stojan Kostovski - Bog da gi bie kleti fa{isti
Stojan Kostovski - ^uvalo ruso devoj~e
Stojan Kostovski - Danicu grlo zabole
Stojan Kostovski - Dimitrija vino pije
Stojan Kostovski - Imala majka dve ~erke
Stojan Kostovski - Koj te mami Tim~o koj te la`e
Stojan Kostovski - Lad mi pladujev
Stojan Kostovski - Majka na Mitre zbore{e
Stojan Kostovski - Mari~e azgan devoj~e
Stojan Kostovski - Mlado mom~e goru {eta
Stojan Kostovski - Na svaka gora em {uma
Stojan Kostovski - Ne {etaj sitno Gono
Stojan Kostovski - Ostanala Stanka sira~e
Stojan Kostovski - Razbole se Doj~o
Stojan Kostovski - Sednalo mi kara|uzel devoj~e
Stojan Kostovski - [to be{e Jana li~na ubava
Strune - A bre vodeni~are
Strune - Aj iznikna mi badem drvo
Strune - Blaguwo dej~e
Strune - Filizoj mome filizoj
Strune - Gugutka guka
Strune - Ludo mlado {e}erlija
Strune - Marijo mori kumrijo
Strune - Ne pribiraj mila majko strojnici
Strune - Nevesto mori nevesto
Strune - Po drum odam maj~e
Strune - Se zapali Mace planinata
Strune - Se zapali pile Treno
Strune - Sirak se Stojan razbole
Strune - Sno{ti si mila mamo
Strune - So maki sum se rodila
Strune - Zajdi, zajdi jasno sonce
Stru{ki Biseri - Adet majko da napravam
Stru{ki Biseri - Bolno mi legnalo Viteto belevo
Stru{ki Biseri - Eleno mome Eleno
Stru{ki Biseri - Izlegla Evda niz ~ar{ija
Stru{ki Biseri - Kade e moeto libe
Stru{ki Biseri - Leka no}
Stru{ki Biseri - Nacrvi se Nade
Stru{ki Biseri - Pokaraj si Dimitrio nevestata
Stru{ki Biseri - [ubi daj
Suzana i Naum - Pej Bistro pej
Suzana i Vesna - Skopje srce makedonsko
Suzana Jov~eva - Bitolska romansa
Suzana Jov~eva - Dojdi pod penxereto
Suzana Jov~eva - Ej Ilijo musta}lijo
Suzana Jov~eva - Gre{nica
Suzana Jov~eva - Jas te ostavam
Suzana Jov~eva - Jovane
Suzana Jov~eva - Plisnati biseri
Suzana Jov~eva - Pomni{ li gi dvata bresta
Suzana Jov~eva - Sokrij me
Suzana Jov~eva - Solzive me pe~at
Suzana Jov~eva - Trista ~uda }e napravam
Suzana Jov~eva - Zapri sudbo zapri
Suzana Spaskova - Ne pribiraj mila mamo strojnici
Suzana Spasovska - Ah mil ubav moj
Suzana Spasovska - Ah mladost ostani
Suzana Spasovska - Aj, so sre}a denot
Suzana Spasovska - Aman, aman
Suzana Spasovska - Bomba
Suzana Spasovska - ^okolada
Suzana Spasovska - ^udna sudba
Suzana Spasovska - Den da se pameti
Suzana Spasovska - Xabe ti e
Suzana Spasovska - Dobar ~o~ek pari vredi
Suzana Spasovska - Dojdi pile qubeno
Suzana Spasovska - Don~o meraklia
Suzana Spasovska - Xingrlaka
Suzana Spasovska - Xingirliki ca
Suzana Spasovska - Eden vreden
Suzana Spasovska - Falbaxijo
Suzana Spasovska - Gori srce gori
Suzana Spasovska - Ilija mom~e sojlija
Suzana Spasovska - Iqada mom~iwa
Suzana Spasovska - Jas bev tvoja robinka
Suzana Spasovska - Kade se dvanaeset minata
Suzana Spasovska - ]e go qubam doveka
Suzana Spasovska - Koga qubi moma mlada
Suzana Spasovska - Kolku mi e merak
Suzana Spasovska - Le{o~kite kambani
Suzana Spasovska - Li~en Dejan
Suzana Spasovska - Marko Marko
Suzana Spasovska - Mile, Milence
Suzana Spasovska - Na srce mu ostana
Suzana Spasovska - Ne e {tos
Suzana Spasovska - Ne me sonuvaj
Suzana Spasovska - Ne mi treba bogatstvo
Suzana Spasovska - Ne sum kukla
Suzana Spasovska - Ne ti veruvam
Suzana Spasovska - Ne}um nevesta da bidam
Suzana Spasovska - Nema da dozvolam
Suzana Spasovska - Od tvoite o~i
Suzana Spasovska - Pari pari
Suzana Spasovska - Pejam igram
Suzana Spasovska - Pesno razveseli me
Suzana Spasovska - Plati mi
Suzana Spasovska - Podaj raka
Suzana Spasovska - Pusti da se parite
Suzana Spasovska - So sre}a denot
Suzana Spasovska - Sre}en rodenden
Suzana Spasovska - Stara majko
Suzana Spasovska - [to mi fali
Suzana Spasovska - [to mi napravi
Suzana Spasovska - Sudbo makedonska
Suzana Spasovska - Svadba ubava
Suzana Spasovska - Sviri Dragane
Suzana Spasovska - Ti si mi po merak
Suzana Spasovska - Ti veruvav do kraj
Suzana Spasovska - Trista maani
Suzana Spasovska - Za mladosta se taguva
Suzana Spasovska - Zapalete 300 sve}i
Suzana Spasovska - Zdravo `ivo doma}ini
Suzana Spasovska - Zemi me
Suzana Spasovska - Zemjo moja 1
Suzana Spasovska - Zemjo moja
Suzana Spasovska - Zo{to la`e{ zo{to mami{
Suzana Spasovska i Boris ^orevski - Pe~albarska balada
Suzana Spasovska i Vasko Lazarov - Balkanska vistina

 

 

 

 

Т

 

 

 

Т

 1. Т. Маниќ - Кажи зошто ме остави

Tajfata na Cule - Antice mori du{ice
Tajfata na Cule - Dali znae{ libe
Tajfata na Cule - Golema ri|a ti ~inam
Tajfata na Cule - Ja izlezi stara majko
Tajfata na Cule - Moma ohrixanka
Tajfata na Cule - Neli ti stiga mojata mladost
Tajfata na Cule - Oj Zarino prva Sevdo
Tajfata na Cule - Tri godini Kate
Talevski - Elizabeta, Beti
Tandemi - Ne davam drug da te qubi
Tanec - Ajde mori Stojne le
Tanec - Bela Denice mori nevesto
Tanec - Cve}e cute{e mamo
Tanec - Dali duma{ libe
Tanec - Davaj me mila mamo davaj me
Tanec - Go fanale kleti turci
Tanec - \ur|ice kadai jubava
Tanec - Ivano Ivan devojko
Tanec - Ilindenska
Tanec - Kaqo Kalino devoj~e
Tanec - Kitka makedonski narodni pesni
Tanec - Ludo mi treba tri kowa
Tanec - Marie dilber bela Marie
Tanec - More son sonila carica Milica
Tanec - Ne pij Nedo
Tanec - Neli ti rekov ne odi bosa
Tanec - Nevesta odi na voda
Tanec - Oj Jelen~ice
Tanec - Pirin Planino
Tanec - Po{la moma na voda
Tanec - Promeni se Sute
Tanec - Sedna baba da ve~era
Tanec - Slu{aj kaj {umat {umite
Tanec - Splet od isto~na Makedonija
Tanec - Srce me boli
Tanec - Stojne bre Stojne
Tawa - Ah da mi padne{ ovaa no}
Tawa - Ti si odi{
Tatjana Lazarevska - 6 trubaci
Tatjana Lazarevska - Abre ~i~o
Tatjana Lazarevska - Ace Ace
Tatjana Lazarevska - Ba{ za inat
Tatjana Lazarevska - Ba`e Blagoja
Tatjana Lazarevska - Bekrija
Tatjana Lazarevska - Celi no}i luduva{
Tatjana Lazarevska - Druga `ena
Tatjana Lazarevska - Ej bitol~an~e
Tatjana Lazarevska - Gordost makedonska
Tatjana Lazarevska - Kikiriki (disko verzija)
Tatjana Lazarevska - Kikiriki
Tatjana Lazarevska - Ne pribiraj mila mamo strojnici
Tatjana Lazarevska - Ne sakam da te prebolam
Tatjana Lazarevska - Ni isto~no ni zapadno
Tatjana Lazarevska - Ostani so mene
Tatjana Lazarevska - O~i crni
Tatjana Lazarevska - Pesna za Ace
Tatjana Lazarevska - Pusto tursko
Tatjana Lazarevska - Skameni~ki frlat mamo
Tatjana Lazarevska - Stamena
Tatjana Lazarevska - Svadba makedonska
Tatjana Lazarevska - Violino zasviri
Tatjana Lazarevska - Znam da `iveam
Tatjana Lazarevska i Bioritam - Pesna za Tetovo
Tav~e Grav~e - Ludo srce
Tga za jug - Ej mori \ur|o
Tga za jug - Ej {to ne sum
Tga za jug - Kitka egejski pesni
Tga za jug - Sudbini
Tga za jug - Vojnik zaminuvam
Todor Kalin~ev - Gina Gina
Tom Kantarovski - Arno rekle starite
Tome Nackovski - Gajda vesela
Tome Nackovski - La`i la`i Vere
Tome Nackovski - Sno{ti minav pokraj vazi
Tome Nackovski - Vojni~ka
Tomovska Krn~ev - Kade brza{ `ivote
Trio Gavrovski - Druga zemja nie nemame
Trio Gavrovski - Tu|inata e taga golema
Trio Grande - Ajde razbole se moeto libe
Trio Grande - Parahodot
Trio Grande - Srce me boli
Tu{e - Mama se pla{i da ne te kradam
Tu{e - Me zapali
Tu{e - Tanga
Tuti fruti bend - Ajde da se `enime

 

 

 

 

Ќ

 

 

 

Ќ

 

 

 

 

 

У

 

 

 

У

 1. Угро и Александар Митевски - Охридска авантура

Urnebes - Devojkite kale{i
Urnebes - Ne }e te zaboravam
Urnebes - Sviri mandolino
Urnebes - Tu|inata pusta da ostane
Usnija Rexepova - Daj bo`e

 

 

 

 

ф

 

 

 

Ф

 1. Фани - За тебе

Fana Somova - Doma }e se vratam
Fana Somova - Ej spomeni
Fana Somova - Leonid so majka ve~era
Fana Somova - Mom~e bre
Fana Somova - Ne pla~i ne srami se
Fana Somova - Priznaj mi
Fana Somova - Sega sakam drug
Fana Somova - Siot `ivot moj
Fana Somova - Sno{ti minav kraj rajskata gradina
Fana Somova - Srce moe luduva
Fana Somova - [to }e pravime ~inime
Fana Somova i Boris Todorov - Petlite peat
Faredin Kerimov - Ej devojko ej
Favoriti - Nema da se smenam
Filigrani - Svirete i nea
Fokus - Ne pla~i majko ne `ali
Fontana - Ajde kale{ Jano
Fontana - Kanat me majko
Fontana - Skopje Skopje
Fontana - Vrati se vrati
Franjo Stefanovski - Podranila Cena

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 1. Хавана Бенд - Мегамикс

Harmonija - Ako me saka{
Harmonija - Ferman dojde od Stambola
Harmonija - Ne la`i me
Harmonija - Sre}o moja
Harmonija - Vrati se
Hor i naroden orkestar - Ajde mome ajde du{o
Hor i naroden orkestar - Anu{ka bela crvena
Hor i naroden orkestar - Bog da bie koj prv spomna
Hor i naroden orkestar - Bolna e legnala mladata maxirka
Hor i naroden orkestar - Dafino vino crveno
Hor i naroden orkestar - Devoj~ence crno oko
Hor i naroden orkestar - Ergen odev sto godini
Hor i naroden orkestar - Kaqo kalino devoj~e
Hor i naroden orkestar - Ka`i Vaske Evgova
Hor i naroden orkestar - Nevesto crven trendafil
Hor i naroden orkestar - Pomni{ li libe Todoro
Hor i naroden orkestar - Sal si odam sal se pitam
Hor i naroden orkestar - [to mi e milo em drago
Hor i naroden orkestar - Tri godini se qubevme
Hor i naroden orkestar - Zgodilo mi se slatka le mamo
Hristo Georgiev Ice - Izbri{i gi solzite
Hristo Georgiev Ice - Ne bilo sudeno

 

 

 

 

Ц

 

 

 

Ц

 1. Цики - Песна за Вардар

Cakum Pakum - Aj lele, aj lele
Cakum Pakum - Vakvo ~udo
Cane i Suze - Site devoj~iwa
Cane Kurtovi} - Bojana
Cane Kurtovi} - Ergenska ve~er
Cane Kurtovi} - Jas da sum tvoj
Cane Kurtovi} - Koj da pla~e
Cane Kurtovi} - Sonuvam
Cane Kurtovi} - [to ti vredi mladosta
Cane Kurtovi} - Tvoj }e bidam du{o
Cane Nikolovski - Aj Makedonija glas se ~uje
Cane Nikolovski - Ah kade e mojto libe
Cane Nikolovski - Aleksandar Turunxev
Cane Nikolovski - Bog da go bie Ibraim oxa
Cane Nikolovski - Carot Negotinski
Cane Nikolovski - Cvetinite o~i ~ere{ovi
Cane Nikolovski - Doma}ine dobri gosti ti dojdoa
Cane Nikolovski - Koj }e me ~ue da peam
Cane Nikolovski - Ne ka`uvaj libe dobra no}
Cane Nikolovski - Ne la`ete se drugarki
Cane Nikolovski - Nniknalo cve}e {areno
Cane Nikolovski - Oj prirodo
Cane Nikolovski - Pen~o vojvoda
Cane Nikolovski - Pesna za Goce
Cane Nikolovski - Prsten mi padna Ne{o
Cane Nikolovski - Sevdalino maloj mome
Cane Nikolovski - Sno{ti minav
Cane Nikolovski - [to da pravam {to da ~inam
Cane Nikolovski - Sudbo moja
Cane Nikolovski - Tam deka ima visoki ~ardaci
Cane Nikolovski - Ubava Kalina
Cane Nikolovski - Umiram zaginvam
Cane Nikolovski - Vezla Jana makedonsko zname
Cane Nikolovski - Vo gorna Debarca
Cane Nikolovski - @ali goro `ali sestro
Canka Atanasova - Ne pla~i Makedonijo
Car Samuil - A bre mome maloj mome
Car Samuil - Aj sednal Klime
Car Samuil - Cena slu`i na trpeza
Car Samuil - Fati se boe
Car Samuil - Komitska
Car Samuil - Libe Marike
Car Samuil - Ludo mlado baklavxi~e
Car Samuil - Ma` mi e general
Car Samuil - Mladata Marxivka
Car Samuil - Mome Altano
Car Samuil - Ohridski stari trubaduri
Car Samuil - Pod dabot
Car Samuil - Sno{ti minav kraj rajskata gradina
Car Samuil - Velo }erko
Car Samuil - Za Aleksandar Makedonski
Car Samuil - Zemi ogan zapali me
Car Samuil - @enil se Petre vojvoda
Cik cak - Rozovo e se
Cveta i Petar Pavlovski - Sno{ti si minav pominav
Cvetanka Laskova - Daj mi nade`
Cvetanka Laskova - Gospod neka ti plati
Cvetanka Laskova - Mamo koj ~uka na porti
Cvetanka Laskova - Sno{ti minav kraj rajskata gradina
Cvetanka Laskova - Sno{ti sakav da ti dojdam
Cvetanka Laskova - Ti mi go zede srceto
Cvetanka Laskova - Zo{to skita{
Cvetanka Laskova i Slatka Tajna - Merak so pari ne se kupuva

 

 

 

 

Ч

 

 

 

Ч

 1. Чиста Околина - Адидас на нога

^aki Melodi - Dali duma{ libe
^aki Melodi - Despina
^aki Melodi - Devet godini
^aki Melodi - Koga padna na Pirina
^aki Melodi - Maro Marike
^aki Melodi - More sokol pie
^aki Melodi - Ne odi mome kraj bregot
^aki Melodi - Parahodot
^aki Melodi - Razbolela se Irina
^aki Melodi - Sestra kani brata na ve~era
^aki Melodi - Sre}ata so pari ne se kupuva
^aki Melodi - Stanvaj Donke
^aki Melodi - Star bel dedo
^aki Melodi - Te vidov i se zaqubiv
^aki Melodi - Vo na{ata mala kr~ma
^aki Melodi - Zbogom majko
^aki Melodi - Zbogum mila dojde vreme
^aki Melodi - Zemjo makedonska
^ardak - Daj mi bo`e sila
^ardak - Ajde razbole se moeto libe
^ardak - Bolen le`i mlad Stojan
^ardak - Majka na Marika duma{e
^ardak - Pijan idam od grada
^ardak - Pra{a li Tinke majka ti
^ardak - Razbolela se Irina
^ardak - Re`i re`i ti bi~kijo
^ardak - Se posvr{i serbes Donka
^ardak - Sno{ti dojdov ej mori Mare
^ardak - Te ka`uvaet brej Ilino mome
^ardak - Tri godini se qubevme
^ardak - Vo vla{koto malo
^algii - Ajde dali znae{ pameti{ Milice
^algii - Antice xanam du{ice
^algii - Biljano mome ubava
^algii - Ka`i Jano ka`i du{o
^algii - Nevesto tenka visoka
^algii - Od umot se podizgubiv
^algii - Oj ti mome malo mome
^algii - Oj Zarino prva Sevdo

 

 

 

 

Џ

 

 

 

Џ

 1. Џафер - Ден сончев прекрасен

Xeni - Ima nade`
Xeni - Ptica skitnica
Xorlevi - Dve kom{ivki
Xorlevi - Marie mlada nevesto
Xuli i Kis mi - Daj mi, daj mi
Xumbu{ - Eden `ivot edna mladost
Xumbu{ - Koga }e ostare{ koga }e ovene{
Xumbu{ - Mare mori Mare
Xumbu{ - [iroko e srce ~algaxisko
Xumbu{ - Spomeni stari
Xumbu{ - Srce zaboravi
Xumbu{lii - Vrti su~i

 

 

 

 

Ш

 

 

 

Ш

 1. Шифрата - Ефект на римите

[aban [auli} - Sestra brata kani da ve~era
[aban [auli} - Zajdi zajdi jasno sonce (`ivo)
[tipsko Trio - Od sonot kradam tvoj